اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,482,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,517,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 251,831,534,355
قیمت صدور هر واحد (ریال): 20,382
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 20,175
قیمت آماری هر واحد (ریال): 20,175
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : اکرم حمیدیان ,رسول رحیم نیا ,حسین تملکی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 20,382 20,175 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 251,831,534,355
  2 1397/07/28 20,603 20,394 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 254,564,931,806
  3 1397/07/27 20,111 19,906 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 248,483,319,275
  4 1397/07/26 20,112 19,908 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 248,501,833,728
  5 1397/07/25 20,114 19,909 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 248,520,352,561
  6 1397/07/24 19,927 19,725 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 246,219,039,678
  7 1397/07/23 19,893 19,680 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 245,659,357,483
  8 1397/07/22 19,284 19,077 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 238,131,388,277
  9 1397/07/21 19,024 18,820 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 234,924,307,478
  10 1397/07/20 19,686 19,475 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,099,713,637
  11 1397/07/19 19,687 19,477 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,118,882,114
  12 1397/07/18 19,689 19,478 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 243,138,054,925
  13 1397/07/17 19,504 19,296 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 240,858,310,802
  14 1397/07/16 19,302 19,083 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 238,210,589,273
  15 1397/07/15 18,715 18,503 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 230,963,114,061
  16 1397/07/14 19,149 18,932 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 236,325,235,938
  17 1397/07/13 20,232 20,027 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 249,991,872,240
  18 1397/07/12 20,233 20,029 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,010,499,007
  19 1397/07/11 20,235 20,030 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,029,130,059
  20 1397/07/10 20,253 20,048 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 250,250,823,204