صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۸۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۱۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۹۷,۳۴۸,۲۲۲,۸۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۲۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۲۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۱۱:۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵۰,۹۳۳ ۵۰,۲۰۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۹۷,۳۴۸,۲۲۲,۸۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴۹,۹۷۵ ۴۹,۲۵۸ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۸۲,۳۴۶,۹۶۷,۰۵۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴۸,۴۷۸ ۴۷,۷۸۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۵۸,۹۱۹,۰۳۷,۱۰۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴۸,۴۸۳ ۴۷,۷۸۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۵۸,۹۸۴,۱۷۶,۸۸۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴۸,۴۸۷ ۴۷,۷۹۱ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۵۹,۰۴۹,۳۱۶,۷۳۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴۶,۹۲۴ ۴۶,۲۵۱ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۵۷۹,۴۹۳,۳۶۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴۶,۸۸۵ ۴۶,۲۱۳ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۳,۹۷۹,۵۷۰,۳۵۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴۶,۸۸۹ ۴۶,۲۱۷ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۰۴۲,۴۲۰,۵۴۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴۶,۸۹۳ ۴۶,۲۲۱ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۱۰۵,۲۷۰,۸۰۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴۶,۸۹۷ ۴۶,۲۲۵ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۱۶۸,۱۲۱,۱۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴۶,۹۰۱ ۴۶,۲۲۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴۶,۹۰۵ ۴۶,۲۳۲ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۴,۲۹۰,۳۶۳,۰۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴۵,۷۳۷ ۴۵,۰۸۲ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۱۶,۰۱۶,۰۶۵,۱۳۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۴۵,۷۷۹ ۴۵,۱۲۳ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۱۶,۶۷۰,۷۳۲,۰۹۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۴۴,۹۴۴ ۴۴,۳۰۰ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۰۳,۶۰۰,۵۱۰,۴۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۴۵,۱۱۱ ۴۴,۴۶۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۰۶,۲۱۴,۲۰۷,۰۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۴۶,۹۶۰ ۴۶,۳۰۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۵,۳۵۷,۳۲۳,۸۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۴۶,۹۶۴ ۴۶,۳۰۴ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۵,۴۱۹,۷۲۸,۵۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۴۶,۹۶۸ ۴۶,۳۰۷ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۵,۴۸۲,۱۳۳,۳۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۴۶,۶۷۹ ۴۶,۰۲۱ ۱ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۷۳۰,۹۳۵,۴۷۲,۶۷۱