صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۸,۸۰۳,۱۵۶,۳۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۸۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۵۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۵۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۰,۸۹۰ ۳۰,۵۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۸۰۳,۱۵۶,۳۸۲
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۱,۰۳۷ ۳۰,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۹,۸۸۹,۷۱۷,۶۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۰,۵۸۷ ۳۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۵۶۷,۵۷۸,۶۱۷
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۰,۵۸۵ ۳۰,۲۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۵۵۸,۰۴۷,۳۸۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۰,۵۷۱ ۳۰,۲۶۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۴۵۱,۵۸۲,۱۹۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۰,۲۵۹ ۲۹,۹۵۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۴,۱۵۳,۲۸۲,۹۰۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۰,۷۹۶ ۳۰,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۱۰۹,۵۲۲,۷۰۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۰,۸۸۵ ۳۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۷۳۱,۱۱۶,۵۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳۱,۱۳۰ ۳۰,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۰,۵۳۵,۷۱۰,۹۷۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳۱,۴۲۸ ۳۱,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۲,۷۴۴,۷۱۸,۴۹۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳۱,۴۲۹ ۳۱,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۲,۷۵۰,۹۰۹,۹۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳۱,۴۳۰ ۳۱,۱۰۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۲,۷۵۷,۱۱۳,۸۳۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳۰,۱۷۶ ۲۹,۸۷۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۵۱۱,۰۹۸,۶۴۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳۰,۶۷۳ ۳۰,۳۶۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۷,۱۸۳,۰۱۲,۹۶۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳۰,۳۹۸ ۳۰,۰۹۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۱۵۳,۰۹۲,۶۸۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳۰,۴۰۰ ۳۰,۰۹۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۱۵۵,۴۰۶,۷۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳۰,۱۴۶ ۲۹,۸۴۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۲۸۶,۶۹۲,۰۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳۰,۱۴۵ ۲۹,۸۴۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۲۷۶,۵۴۳,۳۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۳۰,۱۴۴ ۲۹,۸۳۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۲۶۶,۴۰۶,۹۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۲۹,۸۲۶ ۲۹,۵۲۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۹۲۱,۱۳۹,۸۷۶