اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,582,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,417,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 164,011,106,411
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,346
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,160
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,160
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : اکرم حمیدیان ,رسول رحیم نیا ,حسین تملکی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 14,346 14,160 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 164,011,106,411
  2 1397/05/26 14,190 14,006 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,229,395,726
  3 1397/05/25 14,191 14,007 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,237,366,747
  4 1397/05/24 14,192 14,008 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,245,344,409
  5 1397/05/23 14,214 14,024 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,429,530,530
  6 1397/05/22 13,956 13,770 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 159,489,329,960
  7 1397/05/21 14,087 13,899 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 160,983,754,642
  8 1397/05/20 14,008 13,818 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 160,044,102,384
  9 1397/05/19 14,240 14,045 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,676,196,937
  10 1397/05/18 14,241 14,046 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,684,768,542
  11 1397/05/17 14,242 14,046 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 162,693,347,030
  12 1397/05/16 14,349 14,153 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 163,923,120,198
  13 1397/05/15 14,365 14,173 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 164,156,950,706
  14 1397/05/14 13,962 13,776 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 159,556,146,824
  15 1397/05/13 13,459 13,279 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 153,803,003,004
  16 1397/05/12 13,441 13,269 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 153,684,706,399
  17 1397/05/11 13,442 13,269 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 153,690,107,364
  18 1397/05/10 13,442 13,270 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 153,695,516,435
  19 1397/05/09 13,154 12,985 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 150,402,379,989
  20 1397/05/08 12,629 12,468 0 0 11,582,581 0 0 11,582,581 144,411,547,486