صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۹,۲۳۳,۱۷۳,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۸۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۶۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۶۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲۶,۸۸۳ ۲۶,۶۲۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۲۳۳,۱۷۳,۲۳۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲۶,۸۸۰ ۲۶,۶۲۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۹,۲۱۲,۲۷۶,۷۹۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۶,۷۰۱ ۲۶,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۸۹۵,۰۴۰,۹۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۶,۵۵۸ ۲۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۶,۸۲۸,۶۵۰,۷۳۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۶,۶۹۴ ۲۶,۴۴۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۸۸۷,۳۳۸,۵۸۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۶,۶۹۱ ۲۶,۴۴۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۸۶۷,۰۹۱,۴۴۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۶,۶۸۹ ۲۶,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۸۴۶,۸۵۴,۹۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۶,۳۴۲ ۲۶,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۲۹۵,۴۲۴,۰۹۳
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۶,۱۸۸ ۲۵,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۴,۱۵۸,۱۵۷,۰۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۶,۱۸۶ ۲۵,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۴,۱۳۸,۱۲۸,۳۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۶,۱۷۳ ۲۵,۹۳۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۴,۰۴۵,۵۵۶,۳۱۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲۶,۳۰۸ ۲۶,۰۷۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۰۹۶,۵۷۸,۱۶۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲۶,۳۰۸ ۲۶,۰۷۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۰۹۳,۴۳۳,۵۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۶,۳۰۷ ۲۶,۰۷۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۰۹۲,۳۳۹,۰۷۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۶,۳۵۴ ۲۶,۱۱۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۵,۴۳۴,۸۶۵,۴۸۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲۶,۵۷۳ ۲۶,۳۳۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۰۵۴,۶۷۷,۵۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲۶,۵۴۶ ۲۶,۳۰۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۶,۸۴۷,۷۶۵,۶۵۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲۶,۵۶۴ ۲۶,۳۲۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۶,۹۸۱,۲۸۷,۸۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲۶,۶۴۸ ۲۶,۴۰۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۵۹۷,۷۴۲,۴۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲۶,۶۴۸ ۲۶,۴۰۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۱۹۷,۶۰۳,۷۲۷,۶۷۰