امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/05/16 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/03/23 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 09-03-1397در خصوص اصلاح ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
1396/12/17 تغییر آدرس اینترنتی صندوق مصوب مجمع مورخ 02-12-1396 تغییرات امیدنامه
1396/12/06 تغییر حسابرس و بازارگردان صندوق مصوب مجمع مورخ 10-11-1396 تغییرات امیدنامه