صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۷۳,۴۶۹ ۹۲.۵۹ ۳,۷۲۰,۳۹۶ ۹۵.۷۵ ۳,۴۹۵,۸۵۸ ۹۵.۵۹ ۳,۰۶۶,۷۱۴ ۹۵.۸۶
اوراق ۹,۰۵۰ ۰.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۹,۰۰۵ ۴.۱۳ ۱۰۹,۵۵۵ ۲.۸۲ ۱۰۷,۸۷۳ ۲.۹۵ ۸۶,۱۹۶ ۲.۶۹
سایر دارایی ها ۱۶,۹۹۱ ۱.۸ ۵۵,۶۴۲ ۱.۴۳ ۵۳,۴۴۵ ۱.۴۶ ۴۶,۳۹۳ ۱.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷۴,۱۴۹ ۲۹.۰۶ ۹۶۰,۹۲۱ ۲۴.۷۳ ۹۳۴,۶۱۵ ۲۵.۵۶ ۸۲۸,۴۲۳ ۲۵.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد