صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵۷,۵۷۰ ۸۹.۴۳ ۲,۰۶۱,۱۱۷ ۹۳.۱۲ ۲,۸۳۸,۳۸۱ ۹۳.۵۱ ۳,۷۰۳,۹۴۸ ۹۴.۴۳
اوراق ۱۰,۳۶۱ ۲.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۸,۴۳۴ ۵.۵۶ ۹۳,۳۱۰ ۴.۲۲ ۶۰,۱۸۶ ۱.۹۸ ۱۳۳,۴۳۳ ۳.۴
سایر دارایی ها ۱۰,۹۲۸ ۲.۱۴ ۲۳,۶۳۷ ۱.۰۷ ۴۶,۷۷۷ ۱.۵۴ ۲۸,۵۸۳ ۰.۷۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۷۳,۷۸۲ ۳۳.۹۶ ۶۷۰,۴۷۷ ۳۰.۲۹ ۸۶۱,۰۱۶ ۲۸.۳۷ ۹۱۰,۵۸۴ ۲۳.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد