صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳۵,۴۰۰ ۸۵.۲۸ ۶۱۲,۵۷۳ ۹۴.۴۳ ۷۳۵,۵۸۷ ۹۷.۶۷ ۷۸۲,۸۲۴ ۹۹.۳۶
اوراق ۱۱,۹۱۹ ۴.۳۲ ۴۸۱ ۰.۰۷ ۳ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۹,۶۸۱ ۷.۱۳ ۲۶,۴۶۴ ۴.۰۸ ۱۲,۲۷۶ ۱.۶۳ ۵۳۰ ۰.۰۷
سایر دارایی ها ۸,۸۲۱ ۳.۲ ۷,۷۱۸ ۱.۱۹ ۳,۵۴۴ ۰.۴۷ ۲,۸۳۴ ۰.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۴,۹۳۲ ۳۸.۰۱ ۲۱۴,۶۰۷ ۳۳.۰۸ ۲۳۷,۷۴۷ ۳۱.۵۷ ۲۶۰,۰۶۳ ۳۳.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد