صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۵,۴۳۲ ۸۱.۰۶ ۱۶۰,۱۰۵ ۷۰.۴۱ ۱۶۸,۵۷۸ ۷۴.۲۳ ۱۹۰,۳۷۴ ۷۸.۱۳
اوراق ۱۲,۵۷۴ ۵.۸۱ ۴۷,۹۳۸ ۲۱.۰۸ ۵۰,۴۶۴ ۲۲.۲۲ ۴۷,۶۶۸ ۱۹.۵۶
وجه نقد ۱۹,۲۳۴ ۸.۸۹ ۸,۳۷۱ ۳.۶۸ ۲,۴۷۱ ۱.۰۹ ۹۱۶ ۰.۳۸
سایر دارایی ها ۱۴,۹۲۱ ۶.۸۹ ۲۱,۶۷۲ ۹.۵۳ ۱۱,۵۰۴ ۵.۰۷ ۹,۲۹۸ ۳.۸۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۷,۹۳۹ ۴۰.۶۳ ۷۳,۳۷۴ ۳۲.۲۷ ۷۲,۶۰۹ ۳۱.۹۷ ۷۸,۴۲۶ ۳۲.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد