صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۷,۸۲۲ ۸۲.۹۴ ۱۶۰,۱۲۰ ۷۰.۴۲ ۱۴۲,۵۷۱ ۶۶.۵۷ ۱۳۶,۰۶۰ ۶۲.۲۸
اوراق ۶,۴۰۵ ۲.۹۸ ۳۰,۱۷۲ ۱۳.۲۷ ۴۵,۱۲۹ ۲۱.۰۷ ۴۱,۹۰۴ ۱۹.۱۸
وجه نقد ۲۱,۱۶۴ ۹.۸۷ ۲۰,۱۵۷ ۸.۸۶ ۱۰,۷۶۰ ۵.۰۲ ۱۵,۲۳۶ ۶.۹۷
سایر دارایی ها ۱۳,۹۴۵ ۶.۵ ۲۸,۷۸۳ ۱۲.۶۵ ۲۹,۸۵۱ ۱۳.۹۳ ۳۹,۵۱۸ ۱۸.۰۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۰,۳۸۳ ۴۲.۱۵ ۷۹,۷۵۲ ۳۵.۰۷ ۶۹,۸۱۵ ۳۲.۶ ۶۷,۵۴۱ ۳۰.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد