صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۳,۴۹۳ ۸۵.۲۵ ۲۲۲,۳۷۳ ۸۲.۶ ۱۹۴,۷۹۷ ۷۵.۶۹ ۱۳۰,۴۱۲ ۶۱.۲۱
اوراق ۱,۹۹۳ ۰.۹۲ ۵,۷۹۶ ۲.۱۵ ۱۶,۷۰۹ ۶.۴۹ ۱۹,۸۹۶ ۹.۳۳
وجه نقد ۲۱,۴۶۲ ۹.۹۷ ۲۷,۷۳۹ ۱۰.۳ ۲۳,۰۲۷ ۸.۹۴ ۵۰,۸۶۴ ۲۳.۸۷
سایر دارایی ها ۱۲,۰۶۷ ۵.۶ ۱۹,۰۲۲ ۷.۰۶ ۳۱,۶۷۱ ۱۲.۳ ۲۴,۶۹۲ ۱۱.۵۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۳,۱۲۳ ۴۳.۲۶ ۹۷,۹۰۵ ۳۶.۳۶ ۹۵,۱۴۷ ۳۶.۹۷ ۷۲,۲۹۱ ۳۳.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد