صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۹۰,۲۷۵ ۸۲.۱۳ ۲۷۱,۱۷۰ ۸۳.۸۲ ۴۵۲,۶۶۷ ۹۱.۳۸ ۵۷۸,۶۷۱ ۸۹.۹۱
اوراق ۱۳,۱۰۵ ۵.۶۶ ۳۳,۴۵۲ ۱۰.۳۴ ۲,۷۳۷ ۰.۵۵ ۱۶۱ ۰.۰۳
وجه نقد ۱۹,۴۴۱ ۸.۳۹ ۱۳,۰۲۲ ۴.۰۳ ۳۴,۲۹۱ ۶.۹۲ ۶۲,۴۶۲ ۹.۷
سایر دارایی ها ۸,۸۳۳ ۳.۸۱ ۵,۸۷۰ ۱.۸۱ ۵,۶۶۳ ۱.۱۴ ۲,۳۳۸ ۰.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۲,۱۲۳ ۳۹.۷۶ ۱۰۹,۲۰۶ ۳۳.۷۶ ۱۷۳,۸۰۸ ۳۵.۰۹ ۲۱۱,۴۱۴ ۳۲.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد