ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 172,835 86.21 190,044 86.22 192,709 88.01 183,199 81.5
اوراق 945 0.47 936 0.42 161 0.07 158 0.07
وجه نقد 19,797 9.87 22,621 10.26 20,762 9.48 40,054 17.82
سایر دارایی ها 10,132 5.05 8,980 4.07 6,683 3.05 2,710 1.2
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 91,815 45.8 90,967 41.27 94,429 43.12 93,919 41.78
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد