ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/03 183,199 81.51 % 158 0.07 % 0 0 % 40,054 17.82 % 1,352 1.21 % 93,919 41.79 %
2 1398/02/02 183,762 81.55 % 158 0.07 % 0 0 % 40,054 17.78 % 1,352 1.2 % 93,561 41.52 %
3 1398/02/01 186,546 81.78 % 158 0.07 % 0 0 % 38,067 16.69 % 3,340 2.06 % 94,619 41.48 %
4 1398/01/31 186,546 81.78 % 158 0.07 % 0 0 % 38,032 16.67 % 3,376 2.08 % 94,619 41.48 %
5 1398/01/30 183,356 81.51 % 159 0.07 % 0 0 % 31,050 13.8 % 10,386 5.22 % 93,286 41.47 %
6 1398/01/29 183,356 81.51 % 159 0.07 % 0 0 % 31,050 13.8 % 10,387 5.22 % 93,286 41.47 %
7 1398/01/28 183,356 81.51 % 159 0.07 % 0 0 % 31,050 13.8 % 10,387 5.22 % 93,286 41.47 %
8 1398/01/27 184,384 82.32 % 158 0.07 % 0 0 % 9,059 4.04 % 30,392 14.17 % 93,037 41.54 %
9 1398/01/26 193,952 85.62 % 158 0.07 % 0 0 % 15,140 6.68 % 17,267 8.22 % 94,718 41.81 %
10 1398/01/25 213,982 92.15 % 160 0.07 % 0 0 % 16,701 7.19 % 1,358 1.17 % 97,640 42.05 %