صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳,۷۰۳,۹۴۸ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۳۶ ۱.۴۴ % ۱۳۳,۴۳۳ ۳.۴ % ۲۸,۵۸۳ ۰.۷۳ % ۹۱۰,۵۸۴ ۲۳.۲۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳,۶۳۲,۳۷۱ ۹۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۲۱ ۱.۴۴ % ۷۰,۰۱۸ ۱.۷۹ % ۱۶۱,۹۹۰ ۴.۱۳ % ۹۰۴,۴۹۲ ۲۳.۰۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳,۵۶۸,۱۷۹ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۳۱ ۱.۴۷ % ۱۹۷,۷۶۱ ۵.۱۴ % ۲۵,۷۹۳ ۰.۶۷ % ۸۹۸,۷۷۱ ۲۳.۳۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳,۵۱۲,۶۱۱ ۹۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۱۶ ۱.۴۵ % ۲۹۲,۲۲۴ ۷.۵۱ % ۲۸,۹۳۱ ۰.۷۴ % ۹۰۵,۹۹۸ ۲۳.۲۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳,۳۷۰,۵۹۸ ۹۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۰۰ ۱.۵۶ % ۱۷۸,۴۰۷ ۴.۹۱ % ۲۷,۲۰۱ ۰.۷۵ % ۹۱۸,۸۲۰ ۲۵.۲۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳,۳۷۰,۵۹۸ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۸۵ ۱.۵۵ % ۱۷۸,۴۰۷ ۴.۹۱ % ۲۷,۱۹۰ ۰.۷۵ % ۹۱۸,۸۲۰ ۲۵.۲۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳,۳۷۰,۵۹۸ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۶۹ ۱.۵۵ % ۱۷۸,۴۰۷ ۴.۹۱ % ۲۷,۱۷۸ ۰.۷۵ % ۹۱۸,۸۲۰ ۲۵.۲۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳,۱۶۷,۰۱۹ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۵۴ ۱.۶۶ % ۱۵۲,۹۱۱ ۴.۵ % ۲۲,۶۴۰ ۰.۶۷ % ۸۸۳,۸۴۸ ۲۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲,۹۹۵,۵۵۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۳۸ ۱.۷۶ % ۱۳۱,۷۹۷ ۴.۱ % ۲۷,۹۴۷ ۰.۸۷ % ۸۵۴,۱۴۹ ۲۶.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲,۹۴۹,۴۸۹ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۲۳ ۱.۷۸ % ۱۵۲,۵۹۴ ۴.۸۱ % ۱۶,۰۱۹ ۰.۵ % ۸۵۰,۴۱۰ ۲۶.۷۹ %