ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/27 195,427 89.96 % 1,610 0.74 % 0 0 % 16,629 7.65 % 3,569 3.22 % 85,165 39.2 %
2 1397/11/26 192,642 89.83 % 1,608 0.75 % 0 0 % 16,629 7.75 % 3,569 3.26 % 85,128 39.7 %
3 1397/11/25 192,642 89.83 % 1,608 0.75 % 0 0 % 16,629 7.75 % 3,569 3.26 % 85,128 39.7 %
4 1397/11/24 192,642 89.83 % 1,607 0.75 % 0 0 % 16,629 7.75 % 3,569 3.26 % 85,128 39.7 %
5 1397/11/23 192,911 89.57 % 1,602 0.74 % 0 0 % 17,296 8.03 % 3,569 3.25 % 85,193 39.55 %
6 1397/11/22 193,658 89.88 % 1,598 0.74 % 0 0 % 13,254 6.15 % 6,944 4.81 % 86,430 40.11 %
7 1397/11/21 193,658 89.88 % 1,597 0.74 % 0 0 % 13,254 6.15 % 6,945 4.81 % 86,430 40.12 %
8 1397/11/20 193,093 85.23 % 1,593 0.7 % 0 0 % 28,304 12.49 % 3,570 3.09 % 86,668 38.25 %
9 1397/11/19 193,093 85.23 % 1,593 0.7 % 0 0 % 28,304 12.49 % 3,570 3.09 % 86,668 38.25 %
10 1397/11/18 193,093 85.23 % 1,592 0.7 % 0 0 % 28,304 12.49 % 3,570 3.09 % 86,668 38.25 %