صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۳,۰۶۶,۷۱۴ ۹۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۱۹۶ ۲.۶۹ % ۴۶,۳۹۳ ۱.۴۵ % ۸۲۸,۴۲۳ ۲۵.۸۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۳,۱۵۰,۵۶۵ ۹۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۱۹۶ ۲.۶۳ % ۴۶,۳۸۱ ۱.۴۱ % ۸۴۹,۷۴۶ ۲۵.۸۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳,۲۱۹,۸۵۱ ۹۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۹ ۲.۸۲ % ۴۶,۳۷۰ ۱.۳۸ % ۸۶۱,۴۰۳ ۲۵.۶۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳,۲۱۹,۸۵۱ ۹۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۹ ۲.۸۲ % ۴۶,۳۵۸ ۱.۳۸ % ۸۶۱,۴۰۳ ۲۵.۶۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳,۳۱۷,۲۷۵ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۹ ۲.۷۴ % ۴۶,۳۴۶ ۱.۳۴ % ۸۸۶,۰۱۳ ۲۵.۶۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳,۳۱۷,۲۷۵ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۹ ۲.۷۴ % ۴۶,۳۳۴ ۱.۳۴ % ۸۸۶,۰۱۳ ۲۵.۶۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۳۱۷,۲۷۵ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۹ ۲.۷۴ % ۴۶,۳۱۸ ۱.۳۴ % ۸۸۶,۰۱۳ ۲۵.۶۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۳۶۲,۰۸۷ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۲۱ ۲.۷۷ % ۴۴,۸۳۵ ۱.۲۸ % ۸۸۳,۴۵۳ ۲۵.۲۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۴۰۹,۱۳۶ ۹۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۴۹۲ ۲.۷۲ % ۴۷,۶۷۰ ۱.۳۴ % ۸۸۷,۱۸۸ ۲۴.۹۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۵۲۷,۳۵۵ ۹۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۸۸ ۲.۴۳ % ۵۲,۷۲۸ ۱.۴۴ % ۹۱۶,۴۳۴ ۲۴.۹۸ %