صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۰,۴۱۲ ۶۱.۲۲ % ۱۹,۸۹۶ ۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۶۴ ۲۳.۸۸ % ۱۱,۸۶۱ ۱۱.۵۹ % ۷۲,۲۹۱ ۳۳.۹۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۲۸,۸۶۰ ۶۳.۱۶ % ۱۹,۸۹۶ ۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۴۱۷ ۲۱.۲۸ % ۱۱,۸۵۵ ۱۲.۱ % ۷۱,۶۴۸ ۳۵.۱۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۱۵,۶۱۹ ۵۹.۰۱ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۵۵ ۱۷.۱۳ % ۲۶,۸۷۳ ۱۸.۸۹ % ۶۳,۵۶۶ ۳۲.۴۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۲۴,۶۹۹ ۶۳.۳۸ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۱ ۱۵.۰۲ % ۲۲,۵۹۳ ۱۶.۱۴ % ۶۸,۸۳۹ ۳۴.۹۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۲۴,۶۹۹ ۶۳.۳۸ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۱ ۱۵.۰۳ % ۲۲,۵۸۹ ۱۶.۱۴ % ۶۸,۸۳۹ ۳۴.۹۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۲۴,۶۹۹ ۶۳.۳۸ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۱ ۱۵.۰۳ % ۲۲,۵۸۵ ۱۶.۱۴ % ۶۸,۸۳۹ ۳۴.۹۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۵,۷۲۳ ۶۸.۶ % ۱۹,۸۹۶ ۱۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۹۷ ۹.۷ % ۲۳,۰۳۰ ۱۶.۲۸ % ۷۹,۸۸۸ ۴۰.۳۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۳,۰۲۰ ۷۱.۱ % ۱۹,۸۹۴ ۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۴۷ ۴.۰۵ % ۳۰,۰۸۳ ۱۹.۵۲ % ۸۳,۰۶۰ ۴۱.۲۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵۴,۱۸۶ ۷۶.۳۵ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۸ ۰.۸۸ % ۲۶,۰۸۴ ۱۷.۴۶ % ۸۸,۷۷۹ ۴۳.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۶۵,۸۹۹ ۸۱.۸۸ % ۱۹,۸۹۸ ۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۸ ۰.۸۸ % ۱۵,۰۳۰ ۱۱.۹۵ % ۹۳,۱۱۷ ۴۵.۹۶ %