صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴۹,۹۵۱ ۶۹.۱ % ۴۱,۷۸۰ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۴ % ۱۳,۵۵۳ ۶.۲۵ % ۷۱,۲۹۱ ۳۲.۸۵ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۴۹,۹۵۱ ۶۹.۱ % ۴۱,۷۷۶ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۴ % ۱۳,۵۴۶ ۶.۲۴ % ۷۱,۲۹۱ ۳۲.۸۵ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۴۹,۶۹۵ ۶۹.۰۸ % ۴۱,۷۵۲ ۱۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۴۱ % ۱۳,۵۳۹ ۶.۲۵ % ۷۱,۱۴۹ ۳۲.۸۳ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۴۶,۹۲۳ ۶۷.۷۲ % ۴۱,۷۴۹ ۱۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۴۹ ۶.۸ % ۱۳,۵۳۲ ۶.۲۴ % ۶۹,۶۵۰ ۳۲.۱ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۴۶,۹۲۳ ۶۷.۷۲ % ۴۱,۷۴۵ ۱۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۴۹ ۶.۸ % ۱۳,۵۲۶ ۶.۲۳ % ۶۹,۶۵۰ ۳۲.۱۱ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۴۶,۹۲۳ ۶۷.۷۳ % ۴۱,۷۴۲ ۱۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۴۹ ۶.۸ % ۱۳,۵۱۹ ۶.۲۳ % ۶۹,۶۵۰ ۳۲.۱۱ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۴۴,۶۱۴ ۶۵.۳۹ % ۴۱,۷۷۳ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۹.۶۲ % ۱۳,۵۱۲ ۶.۱۱ % ۶۸,۵۱۰ ۳۰.۹۸ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۸,۸۰۳ ۶۴.۳۴ % ۴۲,۱۶۸ ۱۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۹.۸۶ % ۱۳,۵۰۵ ۶.۲۶ % ۶۶,۴۶۴ ۳۰.۸۱ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۴,۲۷۴ ۶۳.۵۸ % ۴۲,۱۶۵ ۱۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۱۰.۰۷ % ۱۳,۴۹۸ ۶.۳۹ % ۶۷,۳۵۴ ۳۱.۸۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۳,۳۴۷ ۶۳.۴۱ % ۴۲,۲۰۰ ۲۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۱۰.۱۱ % ۱۳,۴۹۱ ۶.۴۲ % ۶۶,۸۰۵ ۳۱.۷۷ %