صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳۲,۲۶۵ ۶۳.۲۱ % ۴۲,۲۴۰ ۲۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۱۰.۱۶ % ۱۳,۴۸۵ ۶.۴۴ % ۶۵,۹۲۸ ۳۱.۵۱ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳۲,۲۶۵ ۶۳.۲۱ % ۴۲,۲۳۷ ۲۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۱۰.۱۶ % ۱۳,۴۷۸ ۶.۴۴ % ۶۵,۹۲۸ ۳۱.۵۱ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۲,۲۶۵ ۶۳.۲۱ % ۴۲,۲۳۳ ۲۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۶۷ ۱۰.۱۶ % ۱۳,۴۷۱ ۶.۴۴ % ۶۵,۹۲۸ ۳۱.۵۱ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۰,۲۶۲ ۶۲.۸۶ % ۴۲,۲۳۰ ۲۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۱۵ ۰.۴۴ % ۳۳,۸۱۶ ۱۶.۳۲ % ۶۵,۱۱۳ ۳۱.۴۲ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۱,۳۳۵ ۶۳.۰۶ % ۴۲,۲۶۲ ۲۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۷۷ ۰.۳۷ % ۳۳,۹۰۶ ۱۶.۲۸ % ۶۵,۷۴۶ ۳۱.۵۷ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴۸,۸۵۴ ۷۲.۴۵ % ۴۲,۳۶۹ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۷۷ ۰.۳۸ % ۱۳,۴۵۱ ۶.۵۵ % ۷۲,۹۷۴ ۳۵.۵۲ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۴۹,۳۵۸ ۷۲.۴۲ % ۴۲,۳۳۹ ۲۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۵ ۰.۵۴ % ۱۳,۴۴۴ ۶.۵۲ % ۷۳,۵۳۲ ۳۵.۶۵ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۴۸,۰۸۸ ۶۷.۷۴ % ۵۶,۳۲۴ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۴۸ ۰.۳۴ % ۱۳,۴۳۷ ۶.۱۵ % ۷۲,۷۵۹ ۳۳.۲۸ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۴۸,۰۸۸ ۶۷.۷۵ % ۵۶,۳۲۱ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۴ % ۱۳,۴۳۰ ۶.۱۴ % ۷۲,۷۵۹ ۳۳.۲۹ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴۸,۰۸۸ ۶۷.۷۵ % ۵۶,۳۱۸ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۴ % ۱۳,۴۲۴ ۶.۱۴ % ۷۲,۷۵۹ ۳۳.۲۹ %