صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۳,۲۵۳ ۶۴.۳۵ % ۶۰,۸۵۱ ۲۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۶ % ۱۲,۲۴۴ ۵.۹۱ % ۷۱,۴۵۸ ۳۴.۵۱ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۳,۲۵۳ ۶۴.۳۶ % ۶۰,۸۲۴ ۲۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۶ % ۱۲,۲۳۸ ۵.۹۱ % ۷۱,۴۵۸ ۳۴.۵۱ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۱,۹۵۳ ۶۴.۷۶ % ۵۸,۸۱۶ ۲۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۶ % ۱۲,۲۳۲ ۶ % ۷۰,۷۹۳ ۳۴.۷۵ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۱,۵۸۸ ۶۴.۷۱ % ۵۸,۷۹۰ ۲۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۶ % ۱۲,۲۲۶ ۶.۰۱ % ۷۱,۸۹۷ ۳۵.۳۶ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۲۸,۷۵۸ ۶۴.۲۳ % ۵۸,۷۴۰ ۲۹.۳ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۷ % ۱۲,۲۲۰ ۶.۱ % ۷۰,۵۳۲ ۳۵.۱۸ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۲۸,۷۵۸ ۶۴.۲۴ % ۵۸,۷۱۳ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۷ % ۱۲,۲۱۵ ۶.۰۹ % ۷۰,۵۳۲ ۳۵.۱۹ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۲۸,۷۵۸ ۶۴.۲۵ % ۵۸,۶۸۷ ۲۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۷ % ۱۲,۲۰۹ ۶.۰۹ % ۷۰,۵۳۲ ۳۵.۲ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۲۶,۲۲۶ ۶۳.۸ % ۵۸,۶۶۱ ۲۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۸ % ۱۲,۲۰۳ ۶.۱۷ % ۶۸,۹۴۸ ۳۴.۸۵ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۲۵,۱۱۰ ۶۳.۶۱ % ۵۸,۶۳۴ ۲۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۸ % ۱۲,۱۹۷ ۶.۲ % ۶۷,۹۷۳ ۳۴.۵۶ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۲۵,۱۱۰ ۶۳.۶۲ % ۵۸,۶۰۸ ۲۹.۸ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۳۸ % ۱۲,۱۹۱ ۶.۲ % ۶۷,۹۷۳ ۳۴.۵۷ %