صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۲۵,۰۱۴ ۵۳.۱۵ % ۵۸,۶۰۶ ۲۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۰ ۱۶.۷۵ % ۱۲,۱۸۵ ۵.۱۸ % ۶۷,۸۶۱ ۲۸.۸۵ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۲۶,۰۲۱ ۶۳.۷۸ % ۱۹,۹۷۶ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۰ ۱۹.۹۵ % ۱۲,۱۷۹ ۶.۱۶ % ۶۸,۵۴۷ ۳۴.۶۹ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۲۶,۰۲۱ ۶۳.۷۸ % ۱۹,۹۶۷ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۰ ۱۹.۹۵ % ۱۲,۱۷۴ ۶.۱۶ % ۶۸,۵۴۷ ۳۴.۶۹ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۲۶,۰۲۱ ۶۳.۷۹ % ۱۹,۹۶۵ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۰۵ ۱۹.۹۵ % ۱۲,۱۶۸ ۶.۱۶ % ۶۸,۵۴۷ ۳۴.۷ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۲۶,۳۵۸ ۶۳.۸۳ % ۱۹,۹۶۵ ۱۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۹۳ % ۱۲,۱۶۲ ۶.۱۴ % ۶۹,۷۷۶ ۳۵.۲۵ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۲۷,۹۷۱ ۶۴.۱۵ % ۱۹,۹۱۰ ۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۷۸ % ۱۲,۱۵۶ ۶.۰۹ % ۷۰,۳۹۷ ۳۵.۲۹ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۲۷,۷۵۹ ۶۴.۱۱ % ۱۹,۹۱۰ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۸ % ۱۲,۱۵۰ ۶.۱ % ۷۰,۴۰۱ ۳۵.۳۳ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۲۷,۸۸۶ ۶۴.۱۳ % ۱۹,۹۱۰ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۷۹ % ۱۲,۱۴۴ ۶.۰۹ % ۷۰,۶۴۰ ۳۵.۴۳ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۲۸,۴۹۷ ۶۴.۲۵ % ۱۹,۹۱۰ ۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۷۳ % ۱۲,۱۳۹ ۶.۰۷ % ۷۱,۰۱۱ ۳۵.۵ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۲۸,۴۹۷ ۶۴.۲۵ % ۱۹,۹۱۰ ۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۰ ۱۹.۷۳ % ۱۲,۱۳۳ ۶.۰۷ % ۷۱,۰۱۱ ۳۵.۵۱ %