صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۲ % ۵۱,۱۱۷ ۲۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۲ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۳ % ۵۱,۰۹۴ ۲۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۷ ۲.۱۶ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۳ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۶۷,۱۶۲ ۷۳.۹۶ % ۵۱,۰۵۴ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۷ % ۴,۹۲۶ ۲.۱۸ % ۷۲,۳۱۱ ۳۱.۹۹ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۶۶,۱۳۴ ۷۳.۸۲ % ۵۱,۰۸۰ ۲۲.۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۶ ۱.۲۹ % ۴,۹۲۵ ۲.۱۹ % ۷۱,۵۶۸ ۳۱.۸ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۶۳,۹۰۷ ۷۳.۵۷ % ۵۱,۰۵۶ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۶ ۱.۳ % ۴,۹۲۳ ۲.۲۱ % ۷۱,۲۲۸ ۳۱.۹۷ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶۳,۵۶۶ ۷۳.۵۴ % ۵۱,۰۳۵ ۲۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۸ ۱.۳ % ۴,۹۲۲ ۲.۲۱ % ۷۱,۶۷۹ ۳۲.۲۳ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۶۳,۷۴۳ ۷۳.۵۵ % ۵۱,۰۶۲ ۲۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۸ ۱.۳ % ۴,۹۲۱ ۲.۲۱ % ۷۱,۹۹۷ ۳۲.۳۴ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶۳,۷۴۳ ۷۳.۵۶ % ۵۱,۰۳۹ ۲۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳ % ۴,۹۲۳ ۲.۲۱ % ۷۱,۹۹۷ ۳۲.۳۴ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۶۳,۷۴۳ ۷۳.۵۷ % ۵۱,۰۱۶ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳ % ۴,۹۱۸ ۲.۲۱ % ۷۱,۹۹۷ ۳۲.۳۵ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۶۲,۶۶۵ ۷۳.۳ % ۵۰,۹۹۰ ۲۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳ % ۵,۳۸۰ ۲.۴۲ % ۷۱,۳۱۸ ۳۲.۱۴ %