صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۶۱,۶۶۵ ۷۳.۲ % ۵۰,۹۱۹ ۲۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳۱ % ۵,۳۷۸ ۲.۴۴ % ۷۱,۵۱۵ ۳۲.۳۸ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۶۱,۲۳۲ ۷۳.۱۵ % ۵۰,۸۹۵ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳۱ % ۵,۳۷۶ ۲.۴۴ % ۷۰,۹۸۰ ۳۲.۲۱ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۶۳,۴۰۴ ۷۳.۴۳ % ۵۰,۸۷۲ ۲۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۹۸ ۲.۷۹ % ۷۱,۴۱۰ ۳۲.۰۹ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۶۴,۲۸۳ ۷۳.۵۴ % ۵۰,۸۴۸ ۲۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۹۶ ۲.۷۷ % ۷۱,۴۶۷ ۳۱.۹۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۶۴,۲۸۳ ۷۳.۵۵ % ۵۰,۸۲۵ ۲۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۹۴ ۲.۷۷ % ۷۱,۴۶۷ ۳۱.۹۹ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۶۴,۲۸۳ ۷۳.۵۵ % ۵۰,۸۰۲ ۲۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۹۲ ۲.۷۷ % ۷۱,۴۶۷ ۳۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶۳,۷۳۵ ۷۳.۴۸ % ۵۰,۸۳۷ ۲۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۰ ۰.۹۳ % ۶,۱۸۹ ۲.۷۸ % ۷۱,۳۶۱ ۳۲.۰۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۶۳,۵۹۸ ۷۳.۴۶ % ۵۰,۷۸۵ ۲۲.۸ % ۰ ۰ % ۴۰۲ ۰.۱۸ % ۷,۹۱۵ ۳.۵۵ % ۷۱,۵۵۰ ۳۲.۱۳ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۶۳,۰۱۰ ۷۲.۴۳ % ۵۰,۷۶۳ ۲۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۱.۴۹ % ۷,۹۱۳ ۳.۵۲ % ۷۱,۳۷۴ ۳۱.۷۲ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۶۳,۹۸۷ ۷۱.۴ % ۵۲,۶۷۰ ۲۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۲۲ % ۷,۹۱۱ ۳.۴۴ % ۷۱,۸۰۱ ۳۱.۲۶ %