صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۷۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴۴,۷۹۰ ۸۰.۴۹ % ۷۳۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۵.۴۴ % ۶,۵۹۴ ۳.۶۷ % ۸۸,۵۲۶ ۴۹.۲۱ %
۴۷۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۵ % ۷۳۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۶.۱۸ % ۶,۵۸۴ ۳.۸۴ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۷ %
۴۷۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۶ % ۷۳۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۶.۱۸ % ۶,۵۷۴ ۳.۸۳ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۷ %
۴۷۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۶ % ۷۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۶ ۱۶.۱۶ % ۶,۶۰۶ ۳.۸۵ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۸ %
۴۷۵ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۷ % ۷۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۶ ۱۶.۱۶ % ۶,۵۹۶ ۳.۸۴ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۸ %
۴۷۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۸,۰۱۱ ۷۹.۷۵ % ۷۲۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۴ ۵.۶ % ۲۴,۶۳۳ ۱۴.۲۳ % ۹۳,۴۵۲ ۵۴ %
۴۷۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۲,۰۳۴ ۷۹.۰۵ % ۵۹۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۰ ۴.۹۸ % ۲۶,۰۷۷ ۱۵.۶۱ % ۸۹,۱۴۹ ۵۳.۳۷ %
۴۷۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴۸,۴۵۵ ۸۹.۸۲ % ۶۰۳ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۴ ۲.۱۳ % ۱۲,۷۰۲ ۷.۶۹ % ۹۱,۱۱۴ ۵۵.۱۳ %
۴۷۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۴۶,۶۶۴ ۸۹.۷۱ % ۶۰۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۶ ۲.۱ % ۱۲,۷۸۶ ۷.۸۲ % ۹۰,۱۱۰ ۵۵.۱۲ %
۴۸۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۴۶,۶۶۴ ۸۹.۷۲ % ۶۰۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۶ ۲.۱ % ۱۲,۷۸۱ ۷.۸۲ % ۹۰,۱۱۰ ۵۵.۱۲ %