صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۸۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴۶,۶۶۴ ۸۹.۷۲ % ۶۰۳ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۶ ۲.۱ % ۱۲,۷۷۷ ۷.۸۲ % ۹۰,۱۱۰ ۵۵.۱۲ %
۴۸۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۵۱,۷۴۷ ۹۲.۷۳ % ۶۹۰ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۰ ۱.۶۳ % ۸,۵۴۴ ۵.۲۲ % ۹۲,۹۹۹ ۵۶.۸۳ %
۴۸۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۴۸,۷۹۴ ۹۲.۶ % ۶۹۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۶۱ ۶.۹۵ % ۹۰,۵۸۶ ۵۶.۳۷ %
۴۸۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۵۰,۲۸۵ ۹۲.۶۷ % ۶۸۹ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۹۶ ۶.۹ % ۹۱,۸۳۹ ۵۶.۶۳ %
۴۸۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵۱,۹۵۷ ۹۴.۲۶ % ۵۸۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۷۸ ۵.۳۸ % ۹۱,۲۷۲ ۵۶.۶۱ %
۴۸۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۵۵,۶۵۸ ۹۲.۸۹ % ۴۶۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۱.۷۴ % ۸,۵۲۸ ۵.۰۹ % ۹۲,۷۹۲ ۵۵.۳۸ %
۴۸۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۵۵,۶۵۸ ۹۲.۹ % ۴۶۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۱.۷۴ % ۸,۵۲۳ ۵.۰۹ % ۹۲,۷۹۲ ۵۵.۳۸ %
۴۸۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵۵,۶۵۸ ۹۲.۹ % ۴۶۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۱.۷۴ % ۸,۵۱۹ ۵.۰۸ % ۹۲,۷۹۲ ۵۵.۳۸ %
۴۸۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵۶,۸۷۸ ۹۳.۰۶ % ۲۷۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۱.۷۳ % ۸,۵۱۴ ۵.۰۵ % ۹۴,۱۴۱ ۵۵.۸۴ %
۴۹۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵۳,۷۵۱ ۹۳.۰۳ % ۲۷۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۱ ۰.۹۳ % ۹,۷۰۰ ۵.۸۷ % ۹۴,۱۶۴ ۵۶.۹۸ %