صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۶۱,۹۳۶ ۷۱.۳۱ % ۵۲,۴۷۲ ۲۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۶۳۵ ۰.۲۸ % ۱۲,۰۵۴ ۵.۳۱ % ۷۴,۶۵۳ ۳۲.۸۷ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۶۱,۹۳۶ ۷۱.۳۲ % ۵۲,۴۴۷ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۶۳۵ ۰.۲۸ % ۱۲,۰۴۹ ۵.۳۱ % ۷۴,۶۵۳ ۳۲.۸۸ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۵۹,۶۷۱ ۷۱.۰۴ % ۵۲,۴۵۹ ۲۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۲۲ % ۱۲,۱۴۰ ۵.۴ % ۷۴,۰۴۹ ۳۲.۹۵ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۵۹,۶۷۱ ۷۱.۰۵ % ۵۲,۴۳۵ ۲۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۲۲ % ۱۲,۱۳۵ ۵.۴ % ۷۴,۰۴۹ ۳۲.۹۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۶۰,۵۷۴ ۶۷.۹۳ % ۶۳,۳۲۱ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۲۱ % ۱۱,۹۸۹ ۵.۰۷ % ۷۴,۷۲۵ ۳۱.۶۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۶۰,۵۷۴ ۶۷.۹۴ % ۶۳,۲۹۱ ۲۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۲۱ % ۱۱,۹۸۴ ۵.۰۷ % ۷۴,۷۲۵ ۳۱.۶۲ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۶۰,۵۷۴ ۶۷.۹۵ % ۶۳,۲۶۱ ۲۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۲۱ % ۱۱,۹۸۰ ۵.۰۷ % ۷۴,۷۲۵ ۳۱.۶۲ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۵۱,۱۵۷ ۶۶.۶۳ % ۶۳,۲۳۲ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۹۱ ۰.۲۲ % ۱۱,۹۷۷ ۵.۲۸ % ۷۴,۰۰۱ ۳۲.۶۲ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵۰,۱۵۹ ۶۶.۴۹ % ۶۳,۴۱۶ ۲۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۱۲ ۰.۱۴ % ۱۱,۹۶۳ ۵.۳ % ۷۳,۵۳۹ ۳۲.۵۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۴۶,۴۲۶ ۶۰.۳ % ۶۳,۳۸۶ ۲۶.۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۷ ۸.۶۸ % ۱۱,۹۵۹ ۴.۹۲ % ۷۱,۲۲۷ ۲۹.۳۳ %