صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۹۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴۹,۱۳۹ ۸۹.۶۹ % ۲۷۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۶۷ ۴.۳۱ % ۹,۶۹۵ ۵.۸۳ % ۹۰,۸۰۴ ۵۴.۶۱ %
۴۹۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۴۳,۳۷۸ ۸۹.۳۶ % ۱۳۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۵۰ ۴.۵۲ % ۹,۶۸۸ ۶.۰۴ % ۸۷,۳۶۱ ۵۴.۴۵ %
۴۹۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۱۳۷,۷۶۵ ۸۸.۹۷ % ۱۳۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۵۰ ۴.۶۸ % ۹,۶۸۲ ۶.۲۵ % ۸۵,۹۰۷ ۵۵.۴۸ %
۴۹۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۳۷,۷۶۵ ۸۸.۹۸ % ۱۳۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۵۰ ۴.۶۸ % ۹,۶۷۵ ۶.۲۵ % ۸۵,۹۰۷ ۵۵.۴۸ %
۴۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۷,۷۶۵ ۸۸.۹۸ % ۱۳۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۵۰ ۴.۶۸ % ۹,۶۶۸ ۶.۲۵ % ۸۵,۹۰۷ ۵۵.۴۹ %
۴۹۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۴,۵۲۳ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۱۸ ۵.۷ % ۹,۶۶۲ ۶.۳۲ % ۸۴,۲۳۴ ۵۵.۰۹ %
۴۹۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲۸,۵۲۸ ۸۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۱۸ ۵.۹۴ % ۹,۶۵۵ ۶.۵۷ % ۸۰,۳۶۲ ۵۴.۷ %
۴۹۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۲۱,۵۰۶ ۸۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۰ ۷.۲۸ % ۹,۶۴۸ ۶.۸۲ % ۷۵,۳۶۶ ۵۳.۲۸ %
۴۹۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۱۸,۰۱۸ ۸۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۴۰ ۵.۳۸ % ۱۱,۰۲۰ ۸.۰۸ % ۷۲,۲۲۳ ۵۲.۹۶ %
۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۸۳ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %