صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۷۷ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %
۵۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۷۲ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %
۵۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۱۱,۹۷۴ ۸۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۹ % ۱۳,۲۱۷ ۱۰.۲۵ % ۶۷,۱۴۶ ۵۲.۰۸ %
۵۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱۶,۲۹۲ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۵ ۱.۷۲ % ۱۱,۱۲۳ ۸.۵۸ % ۶۷,۵۶۹ ۵۲.۱۲ %
۵۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱۷,۳۰۸ ۹۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۶ ۱.۷ % ۹,۹۷۷ ۷.۷۱ % ۶۷,۲۱۵ ۵۱.۹۱ %
۵۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۱۸,۹۱۱ ۹۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۹ ۲.۱۵ % ۷,۳۵۴ ۵.۷ % ۶۶,۳۹۸ ۵۱.۴۵ %
۵۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۷۲ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۲۹ %
۵۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۶۹ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۲۹ %
۵۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۶۵ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۳ %
۵۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱۹,۶۲۴ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۵ ۳.۷۲ % ۶,۱۶۲ ۴.۷۲ % ۶۷,۶۸۷ ۵۱.۸۱ %