صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۱۹,۰۵۸ ۹۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۳ ۲.۶ % ۶,۲۳۹ ۴.۸۵ % ۶۸,۰۰۹ ۵۲.۸۷ %
۵۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۱۸,۸۸۶ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۴ ۲.۳۵ % ۷,۷۱۷ ۵.۹۵ % ۶۸,۴۴۹ ۵۲.۸ %
۵۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۲۱,۵۲۲ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۶ % ۶,۱۳۶ ۴.۶۹ % ۶۹,۳۲۲ ۵۳.۰۲ %
۵۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۸۰ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۱ %
۵۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۷۷ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۱ %
۵۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۷۳ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۲ %
۵۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲۶,۹۵۸ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۲۷ % ۵,۸۷۰ ۴.۳۲ % ۷۳,۲۸۹ ۵۳.۹۲ %
۵۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۲۷,۴۷۱ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۲۷ % ۵,۲۸۸ ۳.۸۹ % ۷۳,۷۱۱ ۵۴.۲۶ %
۵۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲۷,۴۷۱ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۲۷ % ۵,۲۸۶ ۳.۸۹ % ۷۳,۷۱۱ ۵۴.۲۶ %
۵۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۲۸,۸۹۹ ۹۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۷,۴۲۴ ۵.۴۵ % ۷۵,۰۳۵ ۵۵.۰۴ %