صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۱۳۱,۶۸۵ ۹۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۷,۴۲۲ ۵.۳۴ % ۷۶,۶۴۹ ۵۵.۱ %
۵۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۳۱,۶۸۵ ۹۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۷,۴۲۱ ۵.۳۳ % ۷۶,۶۴۹ ۵۵.۱ %
۵۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۱,۶۸۵ ۹۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۷,۴۲۰ ۵.۳۳ % ۷۶,۶۴۹ ۵۵.۱ %
۵۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۷,۲۳۳ ۹۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۴,۳۳۶ ۳.۰۶ % ۷۷,۷۲۵ ۵۴.۹ %
۵۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۳,۳۴۲ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۴,۰۵۰ ۲.۹۵ % ۷۵,۰۴۶ ۵۴.۶۲ %
۵۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۲۹,۷۴۲ ۹۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۴,۰۴۹ ۳.۰۳ % ۷۲,۷۹۳ ۵۴.۴ %
۵۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۲,۷۶۱ ۹۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰.۰۱ % ۴,۰۴۸ ۲.۹۶ % ۷۴,۱۴۷ ۵۴.۱۹ %
۵۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۳۵,۸۳۹ ۹۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲.۹ % ۳,۹۸۶ ۲.۷۷ % ۷۵,۳۴۳ ۵۲.۳۲ %
۵۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۷,۵۳۴ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲.۹ % ۲,۵۱۷ ۱.۷۵ % ۷۶,۹۵۳ ۵۳.۳۵ %
۵۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۷,۵۳۴ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲.۹ % ۲,۵۱۶ ۱.۷۴ % ۷۶,۹۵۳ ۵۳.۳۶ %