صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴۳,۴۰۶ ۹۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۰ ۱.۱۴ % ۲,۵۱۵ ۱.۷ % ۷۹,۷۶۴ ۵۴.۰۴ %
۵۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴۷,۰۹۱ ۹۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۴۸ ۵.۱۷ % ۲,۴۹۸ ۱.۵۸ % ۸۱,۹۷۱ ۵۱.۹۷ %
۵۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۴,۵۴۰ ۸۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۶ ۱۱.۷۱ % ۲,۰۷۳ ۱.۳۴ % ۷۵,۶۳۷ ۴۸.۸۸ %
۵۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲۳,۷۵۸ ۷۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۰ ۲۰.۰۹ % ۲,۰۶۷ ۱.۳۱ % ۷۱,۵۶۹ ۴۵.۴۵ %
۵۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۱۲,۳۶۸ ۷۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۶۷ ۲۱.۰۵ % ۱,۸۸۷ ۱.۳ % ۶۸,۵۱۸ ۴۷.۳۴ %
۵۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱۲,۳۶۸ ۷۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۸۷ ۲۰.۵۸ % ۲,۵۵۸ ۱.۷۷ % ۶۸,۵۱۸ ۴۷.۳۵ %
۵۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۱۲,۳۶۸ ۷۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۸۷ ۲۰.۵۸ % ۲,۵۵۰ ۱.۷۶ % ۶۸,۵۱۸ ۴۷.۳۵ %
۵۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۹۹,۶۷۴ ۷۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۴۶ ۱۲.۲۱ % ۱۴,۲۲۳ ۱۰.۹۶ % ۶۵,۴۱۳ ۵۰.۴۲ %
۵۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۹۴,۴۴۳ ۷۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۰۷ ۱۹.۶۸ % ۵,۵۵۹ ۴.۴۶ % ۶۲,۴۴۴ ۵۰.۱۵ %
۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰۴,۵۴۰ ۷۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۹ ۲۲.۲ % ۱,۳۶۹ ۱.۰۱ % ۶۴,۸۸۵ ۴۷.۶۶ %