صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۶۱ ۱.۰۸ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۴ %
۵۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۵۳ ۱.۰۷ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۴ %
۵۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۴۵ ۱.۰۷ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۵ %
۵۴۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۳۷ ۱.۰۶ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۵ %
۵۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۸۳,۸۰۰ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۶۵ ۳۴.۷۱ % ۱,۳۲۹ ۱.۰۲ % ۶۰,۲۱۱ ۴۶.۱۸ %
۵۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۷۷,۹۷۱ ۶۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۲۵ ۳۸.۵۴ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۲ % ۵۷,۵۰۶ ۴۴.۵۷ %
۵۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۶۵,۶۲۸ ۵۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۹۳ ۴۷.۳۷ % ۱,۰۲۸ ۰.۸۱ % ۵۷,۱۱۳ ۴۵.۱ %
۵۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۶۲,۴۳۸ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۶۸ ۵۱.۳۹ % ۱,۰۱۲ ۰.۷۸ % ۵۳,۸۹۳ ۴۱.۲۹ %
۵۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۵۲,۳۰۵ ۳۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۸۰۰ ۶۳.۷۷ % ۹۹۵ ۰.۶۸ % ۵۰,۴۲۸ ۳۴.۲۸ %
۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۵۲,۳۰۵ ۳۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۸۰۰ ۶۳.۷۸ % ۹۷۰ ۰.۶۶ % ۵۰,۴۲۸ ۳۴.۲۹ %