صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۵۱,۴۳۶ ۶۶.۶۸ % ۴۲,۶۴۲ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۷ ۹.۲۸ % ۱۱,۹۵۴ ۵.۲۶ % ۷۳,۶۸۸ ۳۲.۴۵ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۵۱,۴۳۶ ۶۶.۶۹ % ۴۲,۶۲۳ ۱۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۷ ۹.۲۸ % ۱۱,۹۴۹ ۵.۲۶ % ۷۳,۶۸۸ ۳۲.۴۵ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۵۱,۴۳۶ ۶۶.۷ % ۴۲,۶۰۴ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۷ ۹.۲۸ % ۱۱,۹۴۴ ۵.۲۶ % ۷۳,۶۸۸ ۳۲.۴۵ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵۱,۴۳۶ ۶۶.۷ % ۴۲,۵۸۵ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۷ ۹.۲۸ % ۱۱,۹۳۹ ۵.۲۶ % ۷۳,۶۸۸ ۳۲.۴۶ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵۱,۸۱۳ ۶۶.۷۵ % ۴۲,۶۰۵ ۱۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۶ ۵.۷ % ۲۰,۰۴۶ ۸.۸۱ % ۷۳,۵۷۷ ۳۲.۳۵ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵۵,۹۲۹ ۶۷.۴ % ۴۲,۵۳۸ ۱۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۷۶ ۵.۱۳ % ۲۱,۰۱۷ ۹.۰۸ % ۷۵,۲۸۹ ۳۲.۵۴ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۶۴,۸۲۷ ۷۱.۰۱ % ۴۲,۵۱۸ ۱۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۷۶ ۵.۱۲ % ۱۲,۹۰۰ ۵.۵۶ % ۸۰,۵۴۴ ۳۴.۷ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۶۵,۹۱۰ ۷۱.۱۳ % ۴۲,۵۱۱ ۱۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۱۱ % ۱۲,۸۹۵ ۵.۵۳ % ۸۰,۹۳۷ ۳۴.۷ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۶۲,۵۷۱ ۷۰.۷۱ % ۴۲,۵۱۸ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۱۹ % ۱۲,۸۸۹ ۵.۶۱ % ۷۹,۱۱۲ ۳۴.۴۱ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۶۲,۵۷۱ ۷۰.۷۲ % ۴۲,۴۹۹ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۱۹ % ۱۲,۸۸۴ ۵.۶ % ۷۹,۱۱۲ ۳۴.۴۱ %