صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶۲,۵۷۱ ۷۰.۷۶ % ۴۲,۴۸۰ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۱۹ % ۱۲,۷۸۲ ۵.۵۶ % ۷۹,۱۱۲ ۳۴.۴۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۶۰,۲۸۲ ۷۰.۴۷ % ۴۲,۴۶۱ ۱۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۲۴ % ۱۲,۷۷۶ ۵.۶۲ % ۷۷,۸۲۵ ۳۴.۲۲ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۶۴,۲۷۳ ۷۱ % ۴۲,۴۱۷ ۱۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۴ ۵.۱۵ % ۱۲,۷۷۱ ۵.۵۲ % ۷۹,۶۸۴ ۳۴.۴۴ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۶۷,۲۸۴ ۷۲.۱۱ % ۴۲,۳۹۵ ۱۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۷ ۴.۱۲ % ۱۲,۷۶۶ ۵.۵ % ۷۹,۷۷۹ ۳۴.۳۹ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۶۹,۱۰۱ ۷۲.۳۳ % ۴۲,۳۷۲ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۸,۵۸۷ ۳.۶۷ % ۱۳,۷۲۰ ۵.۸۷ % ۸۰,۵۹۴ ۳۴.۴۷ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۷۰,۷۷۱ ۷۱.۷۷ % ۴۲,۹۰۲ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۴۴ % ۱۳,۷۱۴ ۵.۷۶ % ۸۰,۸۴۷ ۳۳.۹۸ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۷۰,۷۷۱ ۷۱.۷۷ % ۴۲,۸۹۸ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۴۴ % ۱۳,۷۰۹ ۵.۷۶ % ۸۰,۸۴۷ ۳۳.۹۸ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۷۰,۷۷۱ ۷۱.۷۷ % ۴۲,۸۹۴ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۴۴ % ۱۳,۷۰۳ ۵.۷۶ % ۸۰,۸۴۷ ۳۳.۹۸ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۶۱,۵۲۰ ۷۰.۶۳ % ۴۲,۸۹۰ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۶۲ % ۱۳,۶۹۷ ۵.۹۹ % ۷۱,۹۹۷ ۳۱.۴۹ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۶۳,۱۸۴ ۷۰.۸۴ % ۴۲,۹۱۳ ۱۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۵۹ % ۱۳,۶۹۱ ۵.۹۴ % ۷۳,۱۶۹ ۳۱.۷۶ %