صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۶۱,۲۳۳ ۷۰.۶۲ % ۴۲,۸۲۵ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۶۳ % ۱۳,۶۸۵ ۵.۹۹ % ۷۲,۴۲۸ ۳۱.۷۲ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۶۱,۸۹۱ ۷۰.۹۱ % ۴۲,۱۶۰ ۱۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۳ ۴.۶۳ % ۱۳,۶۷۹ ۵.۹۹ % ۷۳,۱۶۴ ۳۲.۰۵ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۶۰,۰۳۲ ۶۹.۵۲ % ۴۲,۱۴۱ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۶۱ ۶.۲۴ % ۱۳,۶۷۴ ۵.۹۴ % ۷۲,۶۷۷ ۳۱.۵۷ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۶۰,۰۳۲ ۶۹.۵۲ % ۴۲,۱۲۲ ۱۸.۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۶۱ ۶.۲۴ % ۱۳,۶۶۸ ۵.۹۴ % ۷۲,۶۷۷ ۳۱.۵۷ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۶۰,۰۳۲ ۶۹.۵۳ % ۴۲,۱۰۳ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۶۱ ۶.۲۴ % ۱۳,۶۶۲ ۵.۹۴ % ۷۲,۶۷۷ ۳۱.۵۸ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵۷,۷۱۶ ۶۴.۲۵ % ۴۲,۰۶۶ ۱۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۲۹ ۱۳.۰۵ % ۱۳,۶۵۶ ۵.۵۶ % ۷۲,۳۳۸ ۲۹.۴۷ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۵۲,۷۳۶ ۶۳.۵۱ % ۴۲,۰۵۶ ۱۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۲۹ ۱۳.۳۲ % ۱۳,۶۵۱ ۵.۶۸ % ۷۱,۸۹۴ ۲۹.۹ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۲,۱۲۶ ۶۰.۱ % ۴۲,۰۴۶ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۲۳ ۱۴.۵۷ % ۱۳,۶۴۴ ۶.۲۱ % ۶۷,۶۷۹ ۳۰.۷۹ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۲۹,۷۵۰ ۵۹.۶۷ % ۴۲,۰۵۲ ۱۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۶۴ ۱۲.۳۵ % ۱۸,۷۹۶ ۸.۶۴ % ۶۶,۵۰۷ ۳۰.۵۸ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۲۹,۴۶۶ ۵۹.۶۳ % ۴۲,۰۱۳ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۶۴ ۱۲.۳۷ % ۱۸,۷۸۹ ۸.۶۵ % ۶۶,۷۵۶ ۳۰.۷۴ %