صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۲۹,۴۶۶ ۵۹.۶۳ % ۴۱,۹۹۴ ۱۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۶۴ ۱۲.۳۷ % ۱۸,۷۸۲ ۸.۶۵ % ۶۶,۷۵۶ ۳۰.۷۵ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲۹,۴۶۶ ۵۹.۶۴ % ۴۱,۹۷۵ ۱۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۶۴ ۱۲.۳۸ % ۱۸,۷۷۵ ۸.۶۵ % ۶۶,۷۵۶ ۳۰.۷۵ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۶,۰۶۰ ۶۲.۲۹ % ۴۱,۹۰۴ ۱۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۳۶ ۶.۹۸ % ۲۵,۲۳۷ ۱۱.۵۵ % ۶۷,۵۴۱ ۳۰.۹۲ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۷,۹۷۰ ۶۲.۶۲ % ۴۱,۸۷۸ ۱۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۲ % ۲۸,۷۴۹ ۱۳.۰۵ % ۶۸,۶۸۶ ۳۱.۱۸ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۴۹,۰۲۴ ۶۷.۸۲ % ۴۱,۸۷۷ ۱۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۳ % ۱۷,۱۱۵ ۷.۷۹ % ۶۹,۳۷۵ ۳۱.۵۷ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵۱,۸۳۰ ۶۹.۳۳ % ۴۱,۸۵۷ ۱۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۵ % ۱۳,۵۸۸ ۶.۲ % ۷۲,۰۲۹ ۳۲.۸۹ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۵۱,۳۷۸ ۶۹.۲۷ % ۴۱,۸۴۲ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۶ % ۱۳,۵۸۱ ۶.۲۲ % ۷۲,۱۲۹ ۳۳.۰۱ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۵۱,۳۷۸ ۶۹.۲۸ % ۴۱,۸۲۳ ۱۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۶ % ۱۳,۵۷۴ ۶.۲۱ % ۷۲,۱۲۹ ۳۳.۰۱ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۵۱,۳۷۸ ۶۹.۲۹ % ۴۱,۸۰۴ ۱۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۳۶ % ۱۳,۵۶۷ ۶.۲۱ % ۷۲,۱۲۹ ۳۳.۰۲ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۴۹,۹۵۱ ۶۹.۱ % ۴۱,۷۸۵ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۱۶ ۵.۴ % ۱۳,۵۶۰ ۶.۲۵ % ۷۱,۲۹۱ ۳۲.۸۵ %