صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۷۹۷,۸۹۲ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۳ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۳۲ ۰.۳۵ % ۲۶۷,۲۲۱ ۳۳.۲۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۷۸۲,۸۲۴ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۲۲ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۳۴ ۰.۳۶ % ۲۶۰,۰۶۳ ۳۳.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷۵۹,۳۳۱ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۲۲ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۳۵ ۰.۳۷ % ۲۵۱,۴۷۸ ۳۲.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷۵۹,۳۳۱ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۱ ۰.۲۲ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۳۶ ۰.۳۷ % ۲۵۱,۴۷۸ ۳۲.۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷۵۹,۳۳۱ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۱ ۰.۲۲ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۳۸ ۰.۳۷ % ۲۵۱,۴۷۸ ۳۲.۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷۳۴,۷۹۸ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۶۹ ۰.۳۷ % ۲۴۲,۰۷۵ ۳۲.۷۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۰ ۰.۳۷ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۱ ۰.۳۷ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۲ ۰.۳۸ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۳ ۰.۳۸ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %