صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲۳۲,۷۳۸ ۸۷.۵ % ۱۶۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۷ ۰.۵۷ % ۳۱,۵۶۰ ۱۱.۸۷ % ۸۷,۵۴۰ ۳۲.۹۱ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۳۴,۸۹۵ ۸۵.۱ % ۳۶,۹۹۵ ۱۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۰.۰۵ % ۴,۰۰۴ ۱.۴۵ % ۸۶,۷۶۲ ۳۱.۴۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲۱۹,۱۳۳ ۸۱.۸۴ % ۴۳,۲۰۸ ۱۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۰.۵۳ % ۴,۰۰۴ ۱.۵ % ۸۶,۰۹۵ ۳۲.۱۵ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۲۱۱,۰۷۶ ۸۰.۴۵ % ۴۵,۸۷۵ ۱۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۰.۵۴ % ۴,۰۰۴ ۱.۵۳ % ۸۵,۱۲۴ ۳۲.۴۵ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۲۱۱,۰۷۶ ۸۰.۴۶ % ۴۵,۸۵۵ ۱۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۰.۵۴ % ۴,۰۰۴ ۱.۵۳ % ۸۵,۱۲۴ ۳۲.۴۵ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۲۱۱,۰۷۶ ۸۰.۴۶ % ۴۵,۸۳۴ ۱۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۰.۵۴ % ۴,۰۰۴ ۱.۵۳ % ۸۵,۱۲۴ ۳۲.۴۵ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۰۵,۲۴۷ ۸۰.۰۳ % ۴۵,۸۱۲ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۵ % ۴,۰۰۳ ۱.۵۶ % ۸۵,۱۲۷ ۳۳.۱۹ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۲۰۳,۱۶۸ ۷۹.۸۷ % ۴۵,۷۹۲ ۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۵ % ۴,۰۰۳ ۱.۵۷ % ۸۴,۸۱۰ ۳۳.۳۴ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۲۰۳,۷۶۴ ۷۹.۹۲ % ۴۵,۷۷۳ ۱۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۵ % ۴,۰۰۳ ۱.۵۷ % ۸۴,۳۰۵ ۳۳.۰۷ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۲۰۰,۹۸۲ ۷۹.۷۱ % ۴۵,۷۵۷ ۱۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۶ % ۴,۰۰۳ ۱.۵۹ % ۸۳,۱۱۶ ۳۲.۹۶ %