صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۲۰۰,۳۲۹ ۷۹.۶۴ % ۴۵,۸۱۲ ۱۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۶ % ۳,۹۹۷ ۱.۵۹ % ۸۲,۷۷۷ ۳۲.۹۱ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۲۰۰,۳۲۹ ۷۹.۶۴ % ۴۵,۷۹۲ ۱۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۶ % ۳,۹۹۶ ۱.۵۹ % ۸۲,۷۷۷ ۳۲.۹۱ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۲۰۰,۳۲۹ ۷۹.۶۵ % ۴۵,۷۷۱ ۱۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۶ % ۳,۹۹۵ ۱.۵۹ % ۸۲,۷۷۷ ۳۲.۹۱ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۹۷,۹۸۸ ۷۹.۴۷ % ۴۵,۷۵۲ ۱۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۴ ۱.۶ % ۸۱,۶۱۲ ۳۲.۷۶ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۹۷,۲۸۵ ۷۹.۴۴ % ۴۵,۶۶۵ ۱۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۴ ۱.۶۱ % ۸۱,۲۸۵ ۳۲.۷۳ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۹۵,۹۰۵ ۷۹.۳۳ % ۴۵,۶۴۵ ۱۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۳ ۱.۶۲ % ۸۰,۷۸۰ ۳۲.۷۱ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۹۷,۷۴۲ ۷۹.۴۹ % ۴۵,۶۲۵ ۱۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۲ ۱.۶ % ۸۱,۵۵۰ ۳۲.۷۸ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۹۵,۴۵۷ ۷۹.۳ % ۴۵,۶۰۵ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۱ ۱.۶۲ % ۸۰,۳۴۳ ۳۲.۶ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۹۵,۴۵۷ ۷۹.۳۱ % ۴۵,۵۸۴ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۹۰ ۱.۶۲ % ۸۰,۳۴۳ ۳۲.۶ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۹۵,۴۵۷ ۷۹.۳۲ % ۴۵,۵۶۴ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۵۷ % ۳,۹۸۹ ۱.۶۲ % ۸۰,۳۴۳ ۳۲.۶ %