صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۶۸۲,۵۷۰ ۹۱.۴۶ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۶ ۰.۲۳ % ۶۰,۰۱۷ ۸.۰۴ % ۲,۰۱۴ ۰.۲۷ % ۲۲۸,۳۳۰ ۳۰.۵۹ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۶۸۲,۵۷۰ ۹۱.۴۶ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۲۳ % ۶۰,۰۱۷ ۸.۰۴ % ۲,۰۱۶ ۰.۲۷ % ۲۲۸,۳۳۰ ۳۰.۵۹ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۶۸۲,۵۷۰ ۹۱.۴۶ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۲۳ % ۶۰,۰۱۷ ۸.۰۴ % ۲,۰۱۷ ۰.۲۷ % ۲۲۸,۳۳۰ ۳۰.۵۹ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۶۷۷,۱۵۵ ۹۱.۰۶ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۴ ۰.۲۳ % ۳۳,۹۵۷ ۴.۵۷ % ۳۰,۷۴۵ ۴.۱۳ % ۲۳۴,۵۱۳ ۳۱.۵۴ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۶۵۹,۹۸۰ ۹۰.۸۵ % ۳۲ ۰ % ۱,۷۰۴ ۰.۲۳ % ۵۱,۵۴۸ ۷.۱ % ۱۳,۱۵۶ ۱.۸۱ % ۲۲۷,۷۵۷ ۳۱.۳۵ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۶۷۴,۶۶۲ ۹۲.۰۲ % ۳۲ ۰ % ۱,۷۰۳ ۰.۲۳ % ۵۴,۷۱۲ ۷.۴۶ % ۲,۰۲۱ ۰.۲۸ % ۲۳۶,۳۵۶ ۳۲.۲۴ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۶۳۵,۱۸۶ ۹۱.۶۴ % ۳۲ ۰ % ۱,۷۰۳ ۰.۲۵ % ۲,۲۳۲ ۰.۳۲ % ۵۴,۰۰۵ ۷.۷۹ % ۲۲۷,۵۰۲ ۳۲.۸۲ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۶۲۵,۱۳۰ ۹۱.۰۹ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۲۵ % ۲,۲۳۰ ۰.۳۳ % ۵۷,۱۷۰ ۸.۳۳ % ۲۲۶,۷۶۴ ۳۳.۰۴ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۶۲۵,۱۳۰ ۹۱.۰۹ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۲۵ % ۲,۲۳۰ ۰.۳۳ % ۵۷,۱۷۲ ۸.۳۳ % ۲۲۶,۷۶۴ ۳۳.۰۴ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۶۲۵,۱۳۰ ۹۱.۰۹ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۱ ۰.۲۵ % ۲,۲۲۵ ۰.۳۲ % ۵۷,۱۷۸ ۸.۳۳ % ۲۲۶,۷۶۴ ۳۳.۰۴ %