صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۶۷۰,۴۹۳ ۹۸.۷۳ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۱ ۰.۲۵ % ۲,۲۲۵ ۰.۳۳ % ۴,۶۹۳ ۰.۶۹ % ۲۲۷,۹۲۵ ۳۳.۵۶ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۶۷۱,۵۰۲ ۹۸.۷۳ % ۳۲ ۰ % ۱,۷۰۰ ۰.۲۵ % ۵۵۷ ۰.۰۸ % ۶,۳۶۳ ۰.۹۴ % ۲۲۸,۷۰۷ ۳۳.۶۳ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۶۷۸,۷۸۴ ۹۵.۰۱ % ۳۲ ۰ % ۳۳,۰۰۹ ۴.۶۲ % ۵۶۸ ۰.۰۸ % ۲,۰۲۸ ۰.۲۸ % ۲۳۲,۰۷۲ ۳۲.۴۸ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۶۶۹,۹۵۲ ۹۴.۹۵ % ۳۲ ۰ % ۳۳,۰۰۰ ۴.۶۸ % ۵۶۸ ۰.۰۸ % ۲,۰۲۹ ۰.۲۹ % ۲۲۹,۸۴۳ ۳۲.۵۷ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶۴۱,۷۷۶ ۹۴.۷۴ % ۳۲ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۴۱ ۴.۹۱ % ۲,۳۵۷ ۰.۳۵ % ۲۳۵,۳۴۵ ۳۴.۷۴ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶۴۱,۷۷۶ ۹۴.۷۴ % ۳۲ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۴۱ ۴.۹۱ % ۲,۳۵۸ ۰.۳۵ % ۲۳۵,۳۴۵ ۳۴.۷۴ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶۴۱,۷۷۶ ۹۴.۷۴ % ۳۲ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۴۱ ۴.۹۱ % ۲,۳۵۹ ۰.۳۵ % ۲۳۵,۳۴۵ ۳۴.۷۴ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶۲۲,۷۶۳ ۹۲.۸۴ % ۵۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۳۵ ۶.۸ % ۲,۳۳۲ ۰.۳۵ % ۲۲۸,۵۴۵ ۳۴.۰۷ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶۲۲,۷۶۳ ۹۲.۸۴ % ۵۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۳۵ ۶.۸ % ۲,۳۳۳ ۰.۳۵ % ۲۲۸,۵۴۵ ۳۴.۰۷ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶۳۳,۵۹۰ ۹۴.۶۸ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۱۵ ۳.۲۳ % ۱۳,۹۶۰ ۲.۰۹ % ۲۳۳,۷۵۱ ۳۴.۹۳ %