صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۸۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶۷,۳۵۱ ۸۸.۱۴ % ۹۳۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۸ ۷.۸۹ % ۶,۶۱۱ ۳.۴۸ % ۹۲,۷۶۱ ۴۸.۸۵ %
۵۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵۸,۰۱۳ ۸۱.۷۶ % ۸۶۷ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۰ ۱۴.۳۷ % ۶,۶۰۵ ۳.۴۲ % ۹۳,۲۲۷ ۴۸.۲۴ %
۵۸۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴۴,۷۹۰ ۸۰.۴۹ % ۷۳۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۵.۴۴ % ۶,۵۹۴ ۳.۶۷ % ۸۸,۵۲۶ ۴۹.۲۱ %
۵۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۵ % ۷۳۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۶.۱۸ % ۶,۵۸۴ ۳.۸۴ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۷ %
۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۶ % ۷۳۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۶۹ ۱۶.۱۸ % ۶,۵۷۴ ۳.۸۳ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۷ %
۵۸۶ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۶ % ۷۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۶ ۱۶.۱۶ % ۶,۶۰۶ ۳.۸۵ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۸ %
۵۸۷ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۶,۵۱۶ ۷۹.۵۷ % ۷۳۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۲۶ ۱۶.۱۶ % ۶,۵۹۶ ۳.۸۴ % ۹۲,۲۶۸ ۵۳.۷۸ %
۵۸۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۸,۰۱۱ ۷۹.۷۵ % ۷۲۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۴ ۵.۶ % ۲۴,۶۳۳ ۱۴.۲۳ % ۹۳,۴۵۲ ۵۴ %
۵۸۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۲,۰۳۴ ۷۹.۰۵ % ۵۹۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۰ ۴.۹۸ % ۲۶,۰۷۷ ۱۵.۶۱ % ۸۹,۱۴۹ ۵۳.۳۷ %
۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴۸,۴۵۵ ۸۹.۸۲ % ۶۰۳ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۴ ۲.۱۳ % ۱۲,۷۰۲ ۷.۶۹ % ۹۱,۱۱۴ ۵۵.۱۳ %