صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۶۲۱,۲۰۳ ۹۲.۸۲ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۰۷ ۲.۱۸ % ۳۳,۳۶۳ ۴.۹۹ % ۲۳۵,۲۷۷ ۳۵.۱۶ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۶۴۷,۶۶۹ ۹۱.۸۳ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۲۶ ۷.۸۳ % ۲,۳۳۶ ۰.۳۳ % ۲۳۶,۷۶۶ ۳۳.۵۷ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۶۴۷,۶۶۹ ۹۱.۸۳ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۲۶ ۷.۸۳ % ۲,۳۳۶ ۰.۳۳ % ۲۳۶,۷۶۶ ۳۳.۵۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۶۴۷,۶۶۹ ۹۱.۸۳ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۲۶ ۷.۸۳ % ۲,۳۳۷ ۰.۳۳ % ۲۳۶,۷۶۶ ۳۳.۵۷ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۶۳۹,۱۵۵ ۹۲.۱۲ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۰۲ ۷.۵۴ % ۲,۳۳۸ ۰.۳۴ % ۲۳۱,۰۷۱ ۳۳.۳ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۵۹۶,۱۷۴ ۹۱.۱۹ % ۹۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۷۵ ۴.۱۱ % ۳۰,۶۶۱ ۴.۶۹ % ۲۲۰,۷۷۴ ۳۳.۷۷ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۵۸۹,۶۲۶ ۹۱.۵۱ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۰۰ ۵.۱۲ % ۲۱,۵۷۵ ۳.۳۵ % ۲۱۷,۰۲۵ ۳۳.۶۸ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۶۰۸,۳۰۴ ۹۱.۱۲ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۶۲ ۸.۵ % ۲,۳۳۵ ۰.۳۵ % ۲۱۹,۰۸۴ ۳۲.۸۲ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۶۰۷,۴۶۱ ۹۲.۳۵ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۸۸ ۷.۲۷ % ۲,۳۳۶ ۰.۳۶ % ۲۱۸,۳۵۶ ۳۳.۲ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۶۰۷,۴۶۱ ۹۲.۳۵ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۸۸ ۷.۲۷ % ۲,۳۳۷ ۰.۳۶ % ۲۱۸,۳۵۶ ۳۳.۲ %