صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۱۸,۰۱۸ ۸۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۴۰ ۵.۳۸ % ۱۱,۰۲۰ ۸.۰۸ % ۷۲,۲۲۳ ۵۲.۹۶ %
۶۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۸۳ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %
۶۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۷۷ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %
۶۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱۲,۶۸۸ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۸۲ % ۱۶,۱۷۲ ۱۲.۲ % ۶۹,۸۴۵ ۵۲.۶۷ %
۶۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۱۱,۹۷۴ ۸۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۳ ۲.۹ % ۱۳,۲۱۷ ۱۰.۲۵ % ۶۷,۱۴۶ ۵۲.۰۸ %
۶۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱۶,۲۹۲ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۵ ۱.۷۲ % ۱۱,۱۲۳ ۸.۵۸ % ۶۷,۵۶۹ ۵۲.۱۲ %
۶۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱۷,۳۰۸ ۹۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۶ ۱.۷ % ۹,۹۷۷ ۷.۷۱ % ۶۷,۲۱۵ ۵۱.۹۱ %
۶۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۱۸,۹۱۱ ۹۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۹ ۲.۱۵ % ۷,۳۵۴ ۵.۷ % ۶۶,۳۹۸ ۵۱.۴۵ %
۶۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۷۲ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۲۹ %
۶۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۶۹ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۲۹ %