صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۲۰,۰۳۶ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲ ۲.۸۳ % ۶,۱۶۵ ۴.۷۵ % ۶۷,۹۱۸ ۵۲.۳ %
۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱۹,۶۲۴ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۵ ۳.۷۲ % ۶,۱۶۲ ۴.۷۲ % ۶۷,۶۸۷ ۵۱.۸۱ %
۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۱۹,۰۵۸ ۹۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۳ ۲.۶ % ۶,۲۳۹ ۴.۸۵ % ۶۸,۰۰۹ ۵۲.۸۷ %
۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۱۸,۸۸۶ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۴ ۲.۳۵ % ۷,۷۱۷ ۵.۹۵ % ۶۸,۴۴۹ ۵۲.۸ %
۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۲۱,۵۲۲ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۶ % ۶,۱۳۶ ۴.۶۹ % ۶۹,۳۲۲ ۵۳.۰۲ %
۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۸۰ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۱ %
۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۷۷ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۱ %
۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۲۴,۲۹۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۳۲ % ۵,۸۷۳ ۴.۴۱ % ۷۱,۱۸۱ ۵۳.۴۲ %
۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۲۶,۹۵۸ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۲۷ % ۵,۸۷۰ ۴.۳۲ % ۷۳,۲۸۹ ۵۳.۹۲ %
۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۲۷,۴۷۱ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۰ ۲.۲۷ % ۵,۲۸۸ ۳.۸۹ % ۷۳,۷۱۱ ۵۴.۲۶ %