صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۹۴,۴۴۳ ۷۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۰۷ ۱۹.۶۸ % ۵,۵۵۹ ۴.۴۶ % ۶۲,۴۴۴ ۵۰.۱۵ %
۶۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰۴,۵۴۰ ۷۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۹ ۲۲.۲ % ۱,۳۶۹ ۱.۰۱ % ۶۴,۸۸۵ ۴۷.۶۶ %
۶۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۶۱ ۱.۰۸ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۴ %
۶۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۵۳ ۱.۰۷ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۴ %
۶۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۴۵ ۱.۰۷ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۵ %
۶۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۹۱,۹۸۲ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۱ ۲۶.۰۵ % ۱,۳۳۷ ۱.۰۶ % ۶۱,۹۰۱ ۴۹.۰۵ %
۶۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۸۳,۸۰۰ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۶۵ ۳۴.۷۱ % ۱,۳۲۹ ۱.۰۲ % ۶۰,۲۱۱ ۴۶.۱۸ %
۶۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۷۷,۹۷۱ ۶۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۲۵ ۳۸.۵۴ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۲ % ۵۷,۵۰۶ ۴۴.۵۷ %
۶۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۶۵,۶۲۸ ۵۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۹۳ ۴۷.۳۷ % ۱,۰۲۸ ۰.۸۱ % ۵۷,۱۱۳ ۴۵.۱ %
۶۶۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۶۲,۴۳۸ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۶۸ ۵۱.۳۹ % ۱,۰۱۲ ۰.۷۸ % ۵۳,۸۹۳ ۴۱.۲۹ %