صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۶۰۷,۴۶۱ ۹۲.۳۵ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۸۸ ۷.۲۷ % ۲,۳۳۷ ۰.۳۶ % ۲۱۸,۳۵۶ ۳۳.۲ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۶۰۷,۴۶۱ ۹۲.۳۵ % ۱۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۸۸ ۷.۲۷ % ۲,۳۳۸ ۰.۳۶ % ۲۱۸,۳۵۶ ۳۳.۲ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۵۷۸,۶۷۱ ۸۹.۹۱ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۲ ۹.۷ % ۲,۳۳۸ ۰.۳۶ % ۲۱۱,۴۱۴ ۳۲.۸۵ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۵۷۶,۴۱۹ ۸۹.۵۴ % ۱۵۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۳,۵۴۲ ۹.۸۷ % ۳,۶۲۹ ۰.۵۶ % ۲۰۹,۲۸۲ ۳۲.۵۱ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۵۶۷,۹۹۱ ۸۹.۷۴ % ۱۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۰۱ ۶.۱۱ % ۲۶,۱۰۵ ۴.۱۲ % ۲۱۲,۵۱۱ ۳۳.۵۷ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۵۶۰,۱۲۵ ۸۹.۲۷ % ۱۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۹ ۹.۶۵ % ۶,۶۰۲ ۱.۰۵ % ۲۱۱,۶۳۵ ۳۳.۷۳ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۵۶۰,۱۲۵ ۸۹.۲۷ % ۱۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۹ ۹.۶۵ % ۶,۶۰۲ ۱.۰۵ % ۲۱۱,۶۳۵ ۳۳.۷۳ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۵۶۰,۱۲۵ ۸۹.۲۷ % ۱۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۹ ۹.۶۵ % ۶,۶۰۱ ۱.۰۵ % ۲۱۱,۶۳۵ ۳۳.۷۳ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۵۶۹,۷۱۸ ۸۹.۸۵ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۱۵۲ ۹.۴۹ % ۴,۰۴۵ ۰.۶۴ % ۲۰۶,۶۲۷ ۳۲.۵۹ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵۶۰,۴۷۴ ۸۹.۷ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۰۵۸ ۸.۳۳ % ۱۲,۱۳۸ ۱.۹۴ % ۲۱۲,۸۳۱ ۳۴.۰۶ %