صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۴۹,۰۰۴ ۹۹.۲۹ % ۱۶۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۵ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۶۵۲ ۳۸.۸۴ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۴۹,۰۰۴ ۸۹.۴ % ۱۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۰۰۱ ۹.۹۶ % ۳,۰۶۶ ۰.۶۱ % ۱۷۵,۶۵۲ ۳۴.۹۷ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴۴۸,۸۳۷ ۹۹.۲۸ % ۱۶۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۷ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۷۹۵ ۳۸.۸۹ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۲۹,۷۵۸ ۹۹.۲۵ % ۱۶۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۷ ۰.۷۱ % ۱۷۷,۴۰۶ ۴۰.۹۷ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۲۹,۷۵۸ ۹۹.۲۵ % ۱۶۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۸ ۰.۷۱ % ۱۷۷,۴۰۶ ۴۰.۹۷ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۳۵۹,۱۷۰ ۹۹.۱۱ % ۱۶۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۸ ۰.۸۵ % ۱۶۰,۴۳۸ ۴۴.۲۷ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲۸۰,۶۰۵ ۹۰.۶۶ % ۱۶۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۵۸ ۸.۲۹ % ۳,۰۶۹ ۰.۹۹ % ۱۰۸,۶۱۸ ۳۵.۰۹ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲۸۰,۶۰۵ ۹۰.۶۶ % ۱۶۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۵۸ ۸.۲۹ % ۳,۰۶۹ ۰.۹۹ % ۱۰۸,۶۱۸ ۳۵.۰۹ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰,۶۰۵ ۹۰.۶۶ % ۱۶۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۵۸ ۸.۲۹ % ۳,۰۷۰ ۰.۹۹ % ۱۰۸,۶۱۸ ۳۵.۰۹ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۷۳,۴۶۲ ۹۰.۴۴ % ۱۶۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۵۸ ۸.۴۹ % ۳,۰۷۰ ۱.۰۲ % ۱۰۷,۸۵۷ ۳۵.۶۷ %