صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۹۰۵,۳۳۱ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۳ ۰.۱۶ % ۱۲۰,۶۶۳ ۱۱.۷۳ % ۱,۳۵۲ ۰.۱۳ % ۳۱۱,۳۱۰ ۳۰.۲۵ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۸۷۴,۱۴۴ ۸۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۳ ۰.۱۷ % ۱۳۴,۹۷۶ ۱۳.۳۵ % ۱۵۴ ۰.۰۲ % ۳۰۴,۴۴۷ ۳۰.۱۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۸۳۶,۴۱۹ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۲ ۰.۱۷ % ۱۱۴,۲۲۰ ۱۱.۸۸ % ۹,۲۶۵ ۰.۹۶ % ۲۹۷,۳۹۲ ۳۰.۹۳ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۸۲۱,۶۶۳ ۹۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۲ ۰.۱۹ % ۹,۹۷۵ ۱.۱۶ % ۲۹,۸۲۱ ۳.۴۵ % ۲۹۱,۴۳۶ ۳۳.۷۶ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۷۸۵,۵۶۱ ۹۲.۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۰.۲ % ۵۵۵ ۰.۰۷ % ۵۹,۶۳۸ ۷.۰۴ % ۲۷۴,۴۹۶ ۳۲.۳۹ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۷۶۷,۰۷۰ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۶ % ۵۳,۳۹۷ ۶.۴۹ % ۲۷۴,۱۷۳ ۳۳.۳۳ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۷۶۷,۰۷۰ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۶ % ۵۳,۳۹۸ ۶.۴۹ % ۲۷۴,۱۷۳ ۳۳.۳۳ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۷۶۷,۰۷۰ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۴ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۶ % ۵۳,۳۹۹ ۶.۴۹ % ۲۷۴,۱۷۳ ۳۳.۳۳ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۷۶۷,۰۷۰ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۴ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۶ % ۵۳,۴۰۰ ۶.۴۹ % ۲۷۴,۱۷۳ ۳۳.۳۳ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۷۶۷,۰۷۰ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۳ ۰.۲۱ % ۵۳۰ ۰.۰۶ % ۵۳,۴۰۲ ۶.۴۹ % ۲۷۴,۱۷۳ ۳۳.۳۳ %