صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲,۹۶۳,۳۹۰ ۹۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۰۷ ۱.۷۸ % ۱۴۱,۱۲۶ ۴.۴۵ % ۱۲,۶۵۴ ۰.۴ % ۹۳۴,۳۰۵ ۲۹.۴۴ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲,۸۷۱,۲۵۳ ۹۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۰۵ ۱.۸۴ % ۹۳ ۰ % ۱۶۹,۸۲۱ ۵.۴۸ % ۹۲۱,۲۴۴ ۲۹.۷۴ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲,۸۷۱,۲۵۳ ۹۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۸۹ ۱.۸۴ % ۹۳ ۰ % ۱۶۹,۸۱۹ ۵.۴۸ % ۹۲۱,۲۴۴ ۲۹.۷۴ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲,۸۷۱,۲۵۳ ۹۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۷۴ ۱.۸۴ % ۹۳ ۰ % ۱۶۹,۸۱۷ ۵.۴۸ % ۹۲۱,۲۴۴ ۲۹.۷۴ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲,۷۹۸,۹۵۷ ۹۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۲,۱۸۴ ۲.۰۶ % ۳۰۵ ۰.۰۱ % ۱۵۲,۹۰۳ ۵.۰۷ % ۹۰۸,۵۳۷ ۳۰.۱۴ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲,۸۵۳,۱۴۳ ۹۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۹۹ ۲.۳۵ % ۲۱۵ ۰.۰۱ % ۱۲,۲۴۱ ۰.۴۲ % ۹۱۸,۸۳۷ ۳۱.۳۱ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲,۷۴۶,۶۲۱ ۹۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۴۵ ۳.۰۵ % ۴,۴۹۵ ۰.۱۶ % ۱۲,۲۳۹ ۰.۴۳ % ۸۷۹,۰۵۸ ۳۰.۸۴ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲,۶۸۲,۸۹۷ ۹۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۲۱ ۳.۱۳ % ۱۰۹ ۰ % ۱۱,۹۴۱ ۰.۴۳ % ۸۶۴,۳۳۶ ۳۱.۰۷ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲,۶۰۳,۸۶۰ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۷۳ ۴.۲۱ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۱,۶۴۳ ۰.۴۳ % ۸۵۷,۵۰۲ ۳۱.۴ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲,۶۰۳,۸۶۰ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۴۲ ۴.۲۱ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۱,۶۴۱ ۰.۴۳ % ۸۵۷,۵۰۲ ۳۱.۴ %