صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۲,۶۰۳,۸۶۰ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۱۰ ۴.۲۱ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۱,۶۴۰ ۰.۴۳ % ۸۵۷,۵۰۲ ۳۱.۴ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲,۶۰۳,۸۶۰ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۷۹ ۴.۲۱ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۱,۶۳۸ ۰.۴۳ % ۸۵۷,۵۰۲ ۳۱.۴ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲,۴۹۶,۲۵۵ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۴۸ ۴.۳۸ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۱,۶۳۷ ۰.۴۴ % ۸۱۵,۰۴۹ ۳۱.۰۷ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲,۴۹۲,۷۴۱ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۹۵۱ ۵.۴۷ % ۸۳۷ ۰.۰۳ % ۱۱,۶۳۵ ۰.۴۴ % ۸۱۹,۴۷۷ ۳۰.۹۲ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲,۴۶۵,۵۶۷ ۹۳.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۹۲۲ ۵.۷۴ % ۴۶۵ ۰.۰۲ % ۱۱,۶۳۳ ۰.۴۴ % ۸۰۸,۵۷۶ ۳۰.۷۶ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۲,۳۷۱,۰۸۹ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۸۹۱ ۶.۶۲ % ۱۰۷ ۰ % ۱۱,۶۳۲ ۰.۴۶ % ۷۷۸,۲۳۸ ۳۰.۵ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۲,۳۷۱,۰۸۹ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۸۴۵ ۶.۶۲ % ۱۰۷ ۰ % ۱۱,۶۳۰ ۰.۴۶ % ۷۷۸,۲۳۸ ۳۰.۵ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۲,۳۷۱,۱۶۵ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۷۹۸ ۶.۶۲ % ۱۰۷ ۰ % ۱۱,۵۶۱ ۰.۴۵ % ۷۷۸,۲۳۸ ۳۰.۵ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۲,۲۷۸,۶۳۴ ۹۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۷۵ ۷.۶۹ % ۵۴۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۵۶۰ ۰.۴۷ % ۷۴۹,۵۹۸ ۳۰.۲۱ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۲,۲۲۱,۵۹۰ ۹۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۵۸ ۲.۵۳ % ۴۱,۱۴۱ ۱.۷۱ % ۸۱,۱۸۴ ۳.۳۸ % ۷۴۳,۰۵۷ ۳۰.۹ %