صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲,۲۰۶,۵۱۱ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۴۱ ۲.۵۲ % ۸,۶۰۵ ۰.۳۶ % ۱۳۶,۱۶۱ ۵.۶۵ % ۷۵۷,۵۱۸ ۳۱.۴۱ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲,۲۳۵,۲۲۲ ۹۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۲۵ ۲.۵۸ % ۵,۴۱۳ ۰.۲۳ % ۴۹,۹۴۹ ۲.۱۲ % ۷۶۲,۹۶۱ ۳۲.۴۵ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲,۱۶۲,۲۲۸ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۱۲ ۲.۹۷ % ۴,۶۱۲ ۰.۲۱ % ۱۲,۲۰۶ ۰.۵۴ % ۷۳۷,۶۵۴ ۳۲.۸۵ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۲,۱۶۲,۲۲۸ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۱۹ ۲.۹۷ % ۴,۵۸۶ ۰.۲ % ۱۲,۲۰۴ ۰.۵۴ % ۷۳۷,۶۵۴ ۳۲.۸۵ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲,۱۶۲,۲۲۸ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۰۱ ۲.۹۷ % ۴,۵۸۶ ۰.۲ % ۱۲,۲۰۳ ۰.۵۴ % ۷۳۷,۶۵۴ ۳۲.۸۵ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲,۱۶۲,۲۲۸ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۶۸۳ ۲.۹۷ % ۴,۵۸۶ ۰.۲ % ۱۲,۲۰۱ ۰.۵۴ % ۷۳۷,۶۵۴ ۳۲.۸۵ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲,۰۶۵,۷۶۲ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۲ ۰.۰۸ % ۱۴۶,۶۳۹ ۶.۶ % ۹,۰۱۰ ۰.۴۱ % ۷۰۲,۸۳۱ ۳۱.۶۱ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲,۰۰۵,۱۱۵ ۹۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۲ ۰.۰۸ % ۱۴۲,۸۷۲ ۶.۶۲ % ۹,۰۰۷ ۰.۴۲ % ۶۸۱,۶۶۴ ۳۱.۵۸ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۹۳۲,۹۲۳ ۹۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۰.۰۸ % ۱۳۶,۱۵۳ ۶.۵۱ % ۲۲,۱۵۸ ۱.۰۶ % ۶۸۱,۶۵۰ ۳۲.۵۷ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۸۸۳,۳۰۵ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۰.۰۸ % ۱۳۹,۳۶۴ ۶.۸۳ % ۱۵,۱۷۸ ۰.۷۴ % ۶۶۲,۴۳۷ ۳۲.۴۸ %