صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۸۸۳,۳۰۵ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۰.۰۸ % ۱۳۹,۳۶۴ ۶.۸۳ % ۱۵,۱۷۵ ۰.۷۴ % ۶۶۲,۴۳۷ ۳۲.۴۸ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۸۸۳,۳۰۵ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۰ ۰.۰۸ % ۱۳۹,۳۶۴ ۶.۸۳ % ۱۵,۱۷۳ ۰.۷۴ % ۶۶۲,۴۳۷ ۳۲.۴۸ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۷۹۸,۱۰۴ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۰ ۰.۰۹ % ۱۰۴,۰۳۱ ۵.۳۴ % ۴۳,۴۹۹ ۲.۲۳ % ۶۲۲,۶۵۳ ۳۱.۹۷ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۸۸۰,۹۲۴ ۹۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۹ ۰.۰۸ % ۱۱۹,۹۳۸ ۵.۹ % ۳۰,۴۲۰ ۱.۵ % ۶۶۱,۳۷۹ ۳۲.۵۳ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۸۸۰,۹۲۴ ۹۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۹ ۰.۰۸ % ۱۱۹,۹۳۸ ۵.۹ % ۳۰,۴۱۸ ۱.۵ % ۶۶۱,۳۷۹ ۳۲.۵۳ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۸۸۰,۹۲۴ ۹۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۸ ۰.۰۸ % ۱۱۹,۹۳۸ ۵.۹ % ۳۰,۴۱۶ ۱.۵ % ۶۶۱,۳۷۹ ۳۲.۵۳ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۹۴۶,۷۶۹ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۸ ۰.۰۸ % ۱۱۴,۶۶۰ ۵.۵۴ % ۸,۳۲۱ ۰.۴ % ۶۶۰,۹۰۵ ۳۱.۹۱ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۹۴۶,۷۶۹ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۷ ۰.۰۸ % ۱۱۴,۶۶۰ ۵.۵۴ % ۸,۳۱۹ ۰.۴ % ۶۶۰,۹۰۵ ۳۱.۹۱ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۹۴۶,۷۶۹ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۷ ۰.۰۸ % ۱۱۴,۴۲۹ ۵.۵۲ % ۸,۵۴۸ ۰.۴۱ % ۶۶۰,۹۰۵ ۳۱.۹۱ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۹۵۸,۶۰۲ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶ ۰.۰۸ % ۴۸,۵۸۷ ۲.۳۲ % ۸۱,۲۷۱ ۳.۸۹ % ۶۸۲,۲۴۹ ۳۲.۶۴ %