صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲,۰۰۰,۸۷۸ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶ ۰.۰۸ % ۴۵,۷۱۹ ۲.۱۵ % ۷۸,۸۵۹ ۳.۷۱ % ۷۱۷,۲۸۴ ۳۳.۷۲ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲,۰۰۹,۲۴۶ ۹۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۵ ۰.۰۸ % ۱۵۱,۵۷۲ ۶.۹۹ % ۶,۷۴۱ ۰.۳۱ % ۶۹۹,۶۲۶ ۳۲.۲۵ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۲,۰۳۷,۴۹۷ ۹۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۵ ۰.۰۸ % ۱۳۱,۸۳۵ ۶.۰۵ % ۶,۷۴۷ ۰.۳۱ % ۷۲۲,۷۱۶ ۳۳.۱۹ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۲,۰۶۰,۱۱۲ ۹۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴ ۰.۰۷ % ۱۶۵,۳۷۵ ۷.۴ % ۶,۷۴۵ ۰.۳ % ۷۳۵,۶۰۴ ۳۲.۹۳ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۲,۰۶۰,۱۱۲ ۹۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴ ۰.۰۷ % ۱۶۵,۳۷۵ ۷.۴ % ۶,۷۴۴ ۰.۳ % ۷۳۵,۶۰۴ ۳۲.۹۳ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲,۰۶۰,۱۱۲ ۹۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴ ۰.۰۷ % ۱۶۵,۳۷۵ ۷.۴ % ۶,۷۲۷ ۰.۳ % ۷۳۵,۶۰۴ ۳۲.۹۳ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۲,۱۵۰,۳۰۹ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۳ ۰.۰۷ % ۲۰۳,۲۱۹ ۸.۶۱ % ۵,۶۲۳ ۰.۲۴ % ۷۶۲,۰۱۶ ۳۲.۲۸ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۲,۱۸۵,۹۷۲ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۳ ۰.۰۷ % ۲۲۰,۰۰۵ ۹.۱۲ % ۵,۶۲۱ ۰.۲۳ % ۷۷۰,۰۰۵ ۳۱.۹۱ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲,۱۵۵,۶۶۷ ۸۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۲ ۰.۰۷ % ۲۳۴,۰۰۵ ۹.۷۶ % ۵,۶۲۰ ۰.۲۳ % ۷۵۱,۴۹۰ ۳۱.۳۵ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲,۰۸۵,۰۳۸ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۲ ۰.۰۸ % ۶۱,۸۸۸ ۲.۸۷ % ۴,۴۳۳ ۰.۲۱ % ۷۲۷,۴۳۲ ۳۳.۷۹ %