صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۹۵۲,۸۱۳ ۹۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۱ ۰.۰۸ % ۹۱,۱۱۴ ۴.۴۴ % ۴,۴۳۲ ۰.۲۲ % ۶۵۹,۶۰۱ ۳۲.۱۸ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱,۹۵۲,۸۱۳ ۹۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۱ ۰.۰۸ % ۹۱,۱۱۴ ۴.۴۴ % ۴,۴۳۰ ۰.۲۲ % ۶۵۹,۶۰۱ ۳۲.۱۸ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱,۹۵۲,۸۱۳ ۹۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۰ ۰.۰۸ % ۹۱,۱۱۴ ۴.۴۴ % ۴,۴۲۹ ۰.۲۲ % ۶۵۹,۶۰۱ ۳۲.۱۸ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۸۶۳,۱۰۲ ۹۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۰ ۰.۰۸ % ۱۴۸,۸۳۸ ۷.۳۸ % ۴,۴۲۷ ۰.۲۲ % ۵۹۹,۱۹۹ ۲۹.۶۹ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱,۸۶۳,۴۰۰ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۰۸ % ۲۲۰,۲۲۲ ۱۰.۵۵ % ۱,۳۳۷ ۰.۰۶ % ۶۰۸,۵۵۷ ۲۹.۱۶ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱,۷۴۷,۱۵۹ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۰۹ % ۱۲۹,۶۳۱ ۶.۹ % ۱,۳۳۷ ۰.۰۷ % ۵۷۹,۷۲۲ ۳۰.۸۴ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱,۵۹۱,۰۴۲ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۱ % ۱۵۳,۲۴۰ ۸.۷۷ % ۱,۳۳۸ ۰.۰۸ % ۵۴۵,۰۲۲ ۳۱.۱۹ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱,۵۲۷,۷۶۲ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۱ % ۱۱۲,۹۴۲ ۶.۸۷ % ۱,۳۳۹ ۰.۰۸ % ۵۳۰,۹۹۷ ۳۲.۳ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱,۵۲۷,۷۶۲ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۰.۱ % ۱۱۲,۹۴۲ ۶.۸۷ % ۱,۳۳۹ ۰.۰۸ % ۵۳۰,۹۹۷ ۳۲.۳ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱,۵۲۷,۷۶۲ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۰.۱ % ۱۱۲,۹۴۲ ۶.۸۷ % ۱,۳۴۰ ۰.۰۸ % ۵۳۰,۹۹۷ ۳۲.۳ %