صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱,۰۸۷,۱۹۰ ۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۸ ۰.۱۴ % ۹۱,۴۶۶ ۷.۷۴ % ۱,۳۴۶ ۰.۱۱ % ۳۵۳,۷۴۱ ۲۹.۹۴ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۱,۰۲۶,۰۵۴ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۷ ۰.۱۵ % ۹۱,۷۶۴ ۸.۱۱ % ۱۲,۴۴۸ ۱.۱ % ۳۳۹,۳۶۴ ۲۹.۹۸ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱,۰۲۶,۰۵۴ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۷ ۰.۱۵ % ۹۱,۷۶۴ ۸.۱۱ % ۱۲,۴۴۸ ۱.۱ % ۳۳۹,۳۶۴ ۲۹.۹۸ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱,۰۲۶,۰۵۴ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶ ۰.۱۵ % ۹۱,۷۶۴ ۸.۱۱ % ۱۲,۴۴۹ ۱.۱ % ۳۳۹,۳۶۴ ۲۹.۹۸ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱,۰۰۶,۹۶۸ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶ ۰.۱۵ % ۸۸,۹۷۸ ۸.۰۶ % ۶,۵۰۳ ۰.۵۹ % ۳۲۷,۰۹۸ ۲۹.۶۲ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۹۹۴,۶۲۶ ۹۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۵ ۰.۱۶ % ۷۰,۸۸۹ ۶.۶ % ۶,۸۰۲ ۰.۶۳ % ۳۲۲,۵۹۷ ۳۰.۰۴ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۹۹۲,۵۸۹ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۵ ۰.۱۵ % ۹۳,۸۵۴ ۸.۶۱ % ۱,۳۵۰ ۰.۱۲ % ۳۲۳,۰۱۷ ۲۹.۶۵ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۹۵۸,۲۵۵ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۵ ۰.۱۶ % ۱۱۰,۵۶۵ ۱۰.۳۲ % ۱,۳۵۱ ۰.۱۳ % ۳۱۲,۰۱۵ ۲۹.۱۱ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۹۰۵,۳۳۱ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۴ ۰.۱۶ % ۱۲۰,۶۶۳ ۱۱.۷۳ % ۱,۳۵۱ ۰.۱۳ % ۳۱۱,۳۱۰ ۳۰.۲۵ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۹۰۵,۳۳۱ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۴ ۰.۱۶ % ۱۲۰,۶۶۳ ۱۱.۷۳ % ۱,۳۵۲ ۰.۱۳ % ۳۱۱,۳۱۰ ۳۰.۲۵ %