صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳,۹۶۴,۴۱۴ ۹۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۰۵۳ ۴.۹۹ % ۳۵,۵۹۶ ۰.۸۵ % ۱,۰۰۹,۴۶۴ ۲۳.۹۸ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳,۹۱۷,۵۳۴ ۹۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۰۶۶ ۲.۶۱ % ۱۰۹,۳۹۱ ۲.۶۵ % ۱,۰۲۶,۰۰۲ ۲۴.۸۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳,۹۲۳,۵۱۸ ۹۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۲۰۲ ۲.۴۳ % ۱۴۱,۶۳۸ ۳.۴ % ۱,۰۴۵,۷۱۹ ۲۵.۱ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴,۰۳۱,۷۴۶ ۹۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۵۵ ۰.۲۴ % ۱۳۰,۹۸۳ ۳.۱۴ % ۱,۰۲۴,۵۳۲ ۲۴.۵۵ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴,۰۳۷,۶۴۰ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۱۳۳,۹۶۱ ۳.۲۱ % ۱,۰۳۱,۳۹۳ ۲۴.۷۲ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴,۰۸۵,۶۷۸ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۴۳ ۱.۳۶ % ۸,۹۵۴ ۰.۲۱ % ۳۰,۱۰۰ ۰.۷۲ % ۱,۰۳۳,۶۹۸ ۲۴.۷۲ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۴,۰۸۵,۶۷۸ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۲۷ ۱.۳۶ % ۸,۹۵۴ ۰.۲۱ % ۳۰,۰۸۵ ۰.۷۲ % ۱,۰۳۳,۶۹۸ ۲۴.۷۲ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۴,۰۸۵,۶۷۸ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۱۲ ۱.۳۶ % ۸,۹۵۴ ۰.۲۱ % ۳۰,۰۷۰ ۰.۷۲ % ۱,۰۳۳,۶۹۸ ۲۴.۷۲ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۴,۱۳۸,۵۷۴ ۹۷.۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۶ ۱.۳۴ % ۸,۹۹۲ ۰.۲۱ % ۳۶,۱۷۲ ۰.۸۵ % ۱,۰۲۸,۹۵۰ ۲۴.۲۷ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۴,۱۷۱,۲۲۵ ۹۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۸۱ ۱.۳۲ % ۳۲,۶۰۳ ۰.۷۶ % ۳۲,۷۳۵ ۰.۷۶ % ۱,۰۴۳,۲۵۹ ۲۴.۳ %