صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳,۵۷۴,۹۳۱ ۹۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۶۸ ۰.۹۱ % ۴۱,۶۲۳ ۱.۱۴ % ۹۸۹,۵۱۰ ۲۷.۱۱ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳,۶۷۹,۳۲۷ ۹۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۰ ۰.۰۳ % ۷۲,۵۰۴ ۱.۹۳ % ۱,۰۱۸,۶۷۵ ۲۷.۱۴ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳,۶۷۴,۰۵۵ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۰ ۰.۰۳ % ۷۳,۶۵۹ ۱.۹۶ % ۱,۰۲۴,۶۹۵ ۲۷.۳۳ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳,۶۷۴,۰۵۵ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۰ ۰.۰۳ % ۷۳,۶۴۳ ۱.۹۶ % ۱,۰۲۴,۶۹۵ ۲۷.۳۳ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳,۶۷۴,۰۵۵ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۵۲ ۱.۹۹ % ۱,۰۲۴,۶۹۵ ۲۷.۳۴ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳,۶۸۲,۰۷۵ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۳۴۲ ۲.۴۹ % ۴۶,۸۷۷ ۱.۲۳ % ۱,۰۱۶,۳۱۷ ۲۶.۵۸ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۶۵۳,۲۳۸ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۲ % ۴۷,۳۳۸ ۱.۲۵ % ۱,۰۰۱,۳۷۳ ۲۶.۵۲ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳,۶۱۸,۷۴۹ ۹۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۲.۰۱ % ۶۵,۷۸۷ ۱.۷۵ % ۱,۰۱۹,۸۹۰ ۲۷.۱۲ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳,۷۶۴,۳۶۵ ۹۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۱.۹۵ % ۴۶,۵۸۰ ۱.۲ % ۱,۰۳۴,۲۴۸ ۲۶.۶۱ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳,۷۴۶,۵۷۴ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۱.۹۶ % ۴۶,۵۶۴ ۱.۲ % ۱,۰۲۰,۶۷۸ ۲۶.۳۸ %