صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۳,۸۴۱,۸۹۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۱ ۳.۳۵ % ۵۰,۷۹۷ ۱.۲۶ % ۹۶۷,۶۴۱ ۲۴.۰۳ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۳,۸۴۱,۸۹۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۱ ۳.۳۵ % ۵۰,۷۷۸ ۱.۲۶ % ۹۶۷,۶۴۱ ۲۴.۰۳ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۳,۸۴۱,۸۹۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۱ ۳.۳۵ % ۵۰,۷۵۸ ۱.۲۶ % ۹۶۷,۶۴۱ ۲۴.۰۳ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳,۷۲۴,۲۶۵ ۹۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۹۷ ۳.۳۴ % ۶۲,۴۸۰ ۱.۵۹ % ۹۳۳,۱۷۶ ۲۳.۸۲ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۳,۶۲۵,۷۰۹ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۸۱ ۳.۴۵ % ۴۴,۲۰۱ ۱.۱۶ % ۹۲۲,۰۴۶ ۲۴.۲۶ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۳,۶۹۹,۶۳۴ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۸۱ ۳.۳۸ % ۴۴,۱۸۹ ۱.۱۴ % ۸۹۶,۴۶۴ ۲۳.۱۴ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۳,۸۱۶,۶۱۵ ۹۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۳۸۲ ۱.۷۶ % ۱۰۴,۹۱۱ ۲.۶۳ % ۹۱۶,۱۰۴ ۲۲.۹۵ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۳,۸۶۸,۶۱۲ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۸۰۷ ۱.۹۵ % ۹۶,۴۲۹ ۲.۳۸ % ۹۲۸,۸۶۲ ۲۲.۹۷ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۳,۸۶۸,۶۱۲ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۸۰۷ ۱.۹۵ % ۹۶,۴۱۳ ۲.۳۸ % ۹۲۸,۸۶۲ ۲۲.۹۷ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۳,۸۶۸,۶۱۲ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۸۰۷ ۱.۹۵ % ۹۶,۳۹۷ ۲.۳۸ % ۹۲۸,۸۶۲ ۲۲.۹۷ %