صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۸۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۸۶.۱۱ % ۷۸۴ ۰.۵۶ % ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ %
۸۸۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۸۶.۱۳ % ۷۵۲ ۰.۵۴ % ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ %
۸۸۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۱ % ۷۲۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۸۸۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۳ % ۶۸۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۸۸۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۶ % ۶۵۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %