صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۶) (۲.۵۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۲.۱۶) (۲.۷۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۸۷) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۵۱) (۰.۴۹) (۹۹.۶۱) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱.۳۵) (۲.۹۴) (۹۹.۲۹) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۳۳) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۴۲) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۴۷) (۱.۱۵) (۹۹.۵۵) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۰۱ ۵۸.۵۹ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۳۳) (۱.۱) (۶۹.۵۶) (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۵ ۳.۵۹ ۱۱۷,۰۹۴.۱۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۱.۸۸) ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰