صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۴) ۹.۱ (۹۹.۴۲)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۲۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۴۳) (۰.۴۱) (۷۹.۱) (۷۷.۹۶)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۱۹) (۴.۳۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۴۵ ۱.۸۸ ۴۰۷.۰۶ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۴۶ ۰.۳۹ ۴۴۳.۴۶ ۳۱۴.۱۱
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۳۴ ۱.۵۷ ۱۲,۵۸۲.۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۶۹ ۰.۵۷ ۱,۱۴۸.۹۳ ۶۹۷.۸۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۰۳ ۱.۸۱ ۴,۰۸۸.۹۱ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۷۳ (۰.۳۲) ۱,۳۳۷.۳۴ (۶۹.۳۳)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۸۳ ۰.۸۱ ۱,۹۰۶.۵۱ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ (۰.۲۴) ۰.۷۴ (۵۷.۹۲) ۱,۳۸۱.۶۹
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱.۱۱ ۰.۷۷ ۵,۵۹۵.۸۱ ۱,۵۴۱.۷۳
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۲۳ ۱.۰۵ ۱۳۲.۱۸ ۴,۴۰۶.۵۸