صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۲۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۴۳) (۰.۴۱) (۷۹.۱) (۷۷.۹۶)
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۱۹) (۴.۳۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۴۵ ۱.۸۸ ۴۰۷.۰۶ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۴۶ ۰.۳۹ ۴۴۳.۴۶ ۳۱۴.۱۱
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۳۴ ۱.۵۷ ۱۲,۵۸۲.۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۶۹ ۰.۵۷ ۱,۱۴۸.۹۳ ۶۹۷.۸۷
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۰۳ ۱.۸۱ ۴,۰۸۸.۹۱ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۷۳ (۰.۳۲) ۱,۳۳۷.۳۴ (۶۹.۳۳)
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۸۳ ۰.۸۱ ۱,۹۰۶.۵۱ ۱,۷۶۷.۹۸
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ (۰.۲۴) ۰.۷۴ (۵۷.۹۲) ۱,۳۸۱.۶۹
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱.۱۱ ۰.۷۷ ۵,۵۹۵.۸۱ ۱,۵۴۱.۷۳
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۲۳ ۱.۰۵ ۱۳۲.۱۸ ۴,۴۰۶.۵۸
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰