صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۰۲ ۱.۷۲ ۳,۹۵۹.۲۸ ۴۹,۷۸۶.۹
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۰۵ ۱.۶۵ ۱۶۵,۴۶۰.۷۳ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۱۲) (۲.۱۶) (۳۶.۲۱) (۹۹.۹۶)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۷) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۲۴ ۲.۸۴ ۸,۷۶۳.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱.۱۳ ۰.۷ ۵,۹۹۸.۵۳ ۱,۱۹۴.۶۶
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۵۱ (۱.۵۲) ۵۳۹ (۹۹.۶۳)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۹۴) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۰۹) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۵.۳۷ ۱۵۱.۶۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۵۷ ۱.۹۱ ۷۱۰.۳۱ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱ (۰.۸۸) ۳,۶۴۰.۷۳ (۹۵.۹۷)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۸۸) (۳.۴۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۲۹) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۴۶ (۰.۲۷) ۴۲۶.۴۱ (۶۲.۶۶)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰